Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2009-12-17
Jo2009/3094 (delvis)
Jo2009/3637 (delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som Livsmedelsverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Landsgodkännanden

Livsmedelsverket ska i sin återrapportering ange hur arbetet med landsgodkännanden vid livsmedelsexport har förstärkts genom de medel som tillfördes i budgetpropositionen 2009.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober

Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Livsmedelsverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännade av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet

Sveriges nuvarande undantag från gränsvärdena för dioxiner och PCB:er i viss fisk i Östersjöområdet upphör 31 december 2011. I propositionen En sammanhållen havspolitik (2008/09:170) anges att Sverige behöver pröva det fortsatta behovet av ett sådant undantag. Mot den bakgrunden uppdras åt Livsmedelsverket och Fiskeriverket att, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa möjliga handlingsalternativ.

I redovisningen ska bl.a. ingå en kartläggning av halter av dioxiner och PCB:er i fisk från Östersjöområdet, riskvärdering inklusive uppdatering av intagsberäkningar samt en undersökning av kännedomen om kostråden beträffande fiskkonsumtion. Konsekvenserna av identifierade handlingsalternativ ska analyseras. Uppdraget ska slutligt redovisas den 1 mars 2011. En delredovisning ska ske senast den 1 mars 2010.

Mat inom äldreomsorgen

Livsmedelsverket ska ta fram råd för bra mat inom äldreomsorgen riktade till olika personalgrupper inom äldreomsorgen. Råden ska innefatta säkerhet och kvalitet i hela kedjan från råvaror till måltid. Råd som kan användas vid t.ex. upphandling av matlådor och vid särskilt boende. Arbetet ska ske i samarbete med berörda organisationer, t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting, samt berörda myndigheter.

Höjd kompetens inom offentliga måltider

Det finns behov av att höja kompetensnivån på kost- och måltidsområdet inom skola och äldreomsorg. För att kunna nå ut med råden om bra mat behöver dessa råd utvecklas till en form som är lätt att kommunicera även till grupper som inte har någon formell utbildning inom kost och näringslära. Livsmedelsverket ska, i samarbete med berörda organisationer och myndigheter, ta fram och utveckla material som är riktat till personal inom skola och äldreomsorg. Material riktat till skolan ska vara färdigt under 2010 och material riktat till äldreomsorgen ska vara färdigt under 2011 när råden om bra mat till detta område tagits fram.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:18

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket200 292
ap.1Livsmedelsverket (ram)200 292

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Livsmedelsverket

1. I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket ska använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Av anslaget ska 9 000 000 kronor användas för insatser att förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Takbelopp ska tillfälligt införas för köttkontrollavgiften per slaktat djur. I detta takbelopp ska ingå kostnaderna för besiktningsveterinärernas resor till de slakterier som inte har fast stationerad besiktningspersonal.

4. Livsmedelsverket ska betala totalt 167 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från MSB.

5. Av anslaget ska 4 000 000 kronor användas för nationell samordning av dricksvattenfrågor.

6. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för att stödja och följa upp arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket1 000
ap.2Offentliga måltider (ram)1 000

Villkor för anslag 1:21

ap.2 Offentliga måltider

Anslaget ska användas för uppdragen Mat inom äldreomsorgen och Höjd kompetens inom offentliga måltider.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:18 Livsmedelsverket
ap.16 0093 %0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.2100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:18 Livsmedelsverket
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2516 691
2010-02-2516 691
2010-03-2516 691
2010-04-2516 691
2010-05-2516 691
2010-06-2516 691
2010-07-2516 691
2010-08-2516 691
2010-09-2516 691
2010-10-2516 691
2010-11-2516 691
2010-12-2516 691
Summa200 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.1Livsmedelsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Vegetabiliekontroll5 645-2 7658 1509 450-1 3001 580
Animaliekontroll617-1 13710 85010 050800280
Gränskontroll2 751-1 0506 6008 300-1 7001
Dioxinkontroll2 055-1 2121 1001 450-350493
Myndighetsärenden568-4562550-2587
Kontroll av köttanläggningar4 580-5 166158 800160 400-1 600-2 186
Kontroll av övriga livsmedelsanläggningar-41852 9002 8752569
Summa16 175-11 701188 425192 575-4 150324
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2276835 4006 300-90010
Tjänsteexport
Tjänsteexport600-1113 1003 07030519
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191). 

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Livsmedelsverket får ingå som medlem i Föreningen Nyckelhålet.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket