Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
6

2009-12-17
Jo2009/3637 (delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:8

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket42 234
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada (ram)13 234
ap.4Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)25 000
ap.5Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län (ram)4 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket ska fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.4 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket ska fördela hela anslagspost 4 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.5 Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län

1. Naturvårdsverket ska jämnt fördela medel till länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Medlen ska användas för rovdjursakutgrupper vilka syftar till att stärka länsstyrelsernas arbete med stora rovdjur. Grupperna ska arbeta i det egna länet och bör även arbeta i angränsande län. Rovdjursakutgrupperna ska ledas av rovdjurskunnig tjänsteman på länsstyrelsen. Rovdjursakutgruppernas uppgift är att

- omgående vidta åtgärder för att minimera skadeverkningar vid förekomst av stora rovdjur,

- upprätta en effektiv kontaktväg till Naturvårdsverket,

- verkställa beslut om skyddsjakt eller bortdrivande av stora rovdjur,

- tillhandahålla information om ersättningar vid skador orsakade av stora rovdjur och 

- informera om länsstyrelsens arbete med stora rovdjur på lokal nivå.

Medlen utbetalas av Naturvårdsverket halvårsvis i förskott till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

2. För första halvåret 2010 ska högst 2 000 000 kronor utbetalas från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.14 277Inget0
ap.4900Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret