Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-12-21
Fö2009/113/EPS
(slutligt)
Fö2009/2385/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
m.fl. Se Likalydande till nedan
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Målet är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska öka integrationen, i relevanta delar, av beredskapen för nationella och internationella insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska särskilt under 2010 utveckla det tvärsektoriella perspektivet för att kunna ta den stödjande rollen före, under och efter en kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda myndigheter och organisationer genom en nationell plattform förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor i Sverige. Åtgärderna ska syfta till att uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action. Detta ramverk ska också vara vägledande för utformningen av myndighetens internationella katastrofriskreducerande insatser vilka ska syfta till att stärka katastrofberedskap i mottagarlandet i enlighet med förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Återrapportering

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska beskriva hur beredskapen har förändrats och utvecklats under året och redovisa de kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av myndighetens arbete med att integrera relevanta delar av beredskapen för nationella och internationella insatser. Kostnader hänförliga till villkor 10 under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisas för de delområden som tilldelats biståndsmedel. 

 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla den katastrofriskreducerande verksamheten, nationellt samt internationellt, i enlighet med Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action.

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utveckla sin förmåga att genomföra och stödja nationella och internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja internationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsinsatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbetet med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Återrapportering

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av, under året genomförda insatser. Redovisningen ska även omfatta en sammanfattande analys av insatsernas resultat. Redovisningen ska ske i form av en separat årlig rapport. Kostnader hänförliga till villkor 10 under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisas för de delområden som tilldelats biståndsmedel.  

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I relevanta fall ska bedömningen redogöra för på vilka sätt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skr. 2007/08:51) har påverkat planering och genomförande av insatsen. Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla arbetet med jämställdhets- och genusperspektiv inom myndighetens insatsverksamhet, i enlighet med intentionerna i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering samt den nationella handlingsplanen för 1325. Särskilt ska könsfördelningen inom genomförda insatser redovisas samt genomförd genusutbildning och information till personal.

Mål 3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

Återrapportering

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kvartalsvis till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslutningsgrad samt det ekonomiska läget avseende Rakel. Redovisningen ska belysa omständigheter som hindrar eller försenar anslutningen.

Övrig återrapportering

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapporteringen.  

Prognoser

8. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

  • 18 januari
  • 25 februari
  • 6 maj
  • 29 juli
  • 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget.

Regelförenkling m.m.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredkap ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

3

Uppdrag

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för informationsbanken över M/S Estonias förlisning samt vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga. Under 2010 ska myndigheten vara förberedd för att under året kunna genomföra ett långsiktigt säkrande av informationsbankens innehåll.

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät utarbeta ett inriktningsdokument avseende elprioritering. Arbetet ska bedrivas i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi samt andra berörda myndigheter och aktörer. Inriktningsdokumentet ska ge underlag för bedömning av i vilken prioriteringsordning som begränsning eller avbrytande av överföring av el till elanvändare ska genomföras i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen kortsiktig elbrist. I arbetet med inriktningsdokument ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap särskilt ansvara för riktlinjer för identifiering av samhällsviktig verksamhet. Statens Energimyndighet ska särskilt ansvara för sekretesshantering samt underlag för länsstyrelsernas beslut om vilken prioriteringsordning som ska gälla. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2010.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges i uppdrag att genomföra en översyn av RITS (Räddningstjänst till sjöss)- verksamheten i samverkan med Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Förslag till nytt koncept ska redovisas senast 1 juni 2010. En utgångspunkt i arbetet är det internationella samarbetet som pågår inom området.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka verksamheter som myndigheter och affärsverk bedriver med medel från anslag 2:4 Krisberedskap anslagsposten 5 och som inte överensstämmer med de villkor för tilldelning av medel från anslagsposten som regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010(prop.2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1 rskr. 2009/10:42). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även föreslå under vilka förutsättningar dessa verksamheter under en övergångsperiod  även fortsättningsvis kan finansieras med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delrapportera uppdraget senaste den 22 februari till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 mars 2010.  

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samråd med Socialstyrelsen och Boverket med utgångspunkt från utformade definitioner av nya boendeformer för äldre föreslå lämpliga krav på brandskydd för dessa.Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 31 oktober 2010.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska, efter samråd med Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 juni 2010.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits tillsammans med Försvarsmakten för att se över möjligheterna att utveckla logistiksamarbetet myndigheterna emellan. En utveckling av detta samarbete ska ske utifrån en bedömning av reella behov av denna typ av samarbete, kostnadseffektivitet samt ändåmålsenlighet. Eventuellt logistiksamarbete vid humanitära katastrofinsatser ska genomföras i enlighet med Oslo Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief samt MCDA- Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda svenska och nordiska myndigheter lämna förslag till åtgärder i syfte att ytterligare fördjupa det nordiska samarbetet inom områden där ett ökat samarbete skulle innebära mervärde för den gemensamma förmågan att hantera olyckor och kriser. Utgångspunkten i arbetet är vad som beslutades i den s.k. Hagadeklarationen i samband med det nordiska ministermötet den 27 april 2009 (Fö2009/576/SSK) samt slutsatserna från efterföljande ministermöten.

20. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska under 2010 ta fram ett utbildningsprogram för yrkesgrupper som har ett särskilt behov av utbildning i brandskydd. I uppdraget ingår att ange mål och innehåll för sådan utbildning, att utreda i vilken regi den kan bedrivas samt att ge exempel på mot vilka yrkesgrupper utbildningen bör riktas. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast 30 juni 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap54 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)54 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten ska användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor. Bidraget som beviljas från och med 1 januari 2010 får uppgå till högst 60 procent av åtgärdens bidragsberättigande kostnad. Det gäller även ansökningar som inkommit under 2009 men där beslut fattas under 2010.

2. Under 2010 får högst 5 000 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på varje länsstyrelse. Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition från en länsstyrelse.

3. Under 2010 får högst 6 500 000 kronor användas för att finansiera förebyggande åtgärder för översvämningsrisker i enlighet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition till länstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Kalmar län och Västra Götalands län. Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition från dessa länstyrelser.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas för Statens haverikommissions utgifter för särskilda utredningskostnader för sådana ärenden som inte är försvars- eller järnvägsrelaterade och som inte heller utgör civila sjöfarts- eller luftfartsärenden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Statens haverikommission ersätta kostnader för utredningar av allvarliga olyckor och tillbud enligt ovan.  

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.  

4. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 160 921
ap.5Krisberedskap (ram)1 160 921
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet10 449
ap.10Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 449

Villkor för anslag 2:4

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga störningar.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska härvid beakta vad regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1 rskr. 2009/10:42) angående vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnat uppgift om i den skriftliga överenskommelsen med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Under 2010 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 280 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

4. Under 2010 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Utöver CBRN-beställningar till Totalförsvarets forskningsinstitut ska, efter samråd om långsiktig inriktning, 18 000 000 kronor från anslagsposten utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för att bidra till myndighetens vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförligt till CBRN-verksamheten. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

6. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

7. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftsförsörjningen vid akutsjukhus.

8. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska systemstöd i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

9. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet kopplat till att höja krisberedskapen.  

11. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, inklusive avgift till Pliktverket för PLIS, för stödresurser, varningssystem och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för åtgärder för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar. 

12. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom ansvarsområdet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I detta ingår inte administrativa uppgifter. 

ap.10 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

1. Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av Sida och som befinner sig i tillstånd av en svår påfrestning på samhället i fred.

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap211 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)211 000
ap.4Investering i infrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

1. Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

Anslaget får även användas för att bevilja bidrag för kompetensstöd till kommuner och landsting för att underlätta för deras anslutning till Rakel.

2. Under 2010 ska 10 000 000 kronor utbetalas till SOS Alarm Sverige AB för ersättning för drift av dubbla radiosystem.

ap.4 Investering i infrastruktur

1. Anslagsposten ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen i samband med utbyggnaden av etapperna ett t.o.m. tre av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap960 989
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)960 989

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska betala totalt 3 900 000 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för ersättning till ideella organisationer för främjande av den enskilda människans förmåga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 15 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för att täcka fasta kostnader som hänför sig till utredning av andra allvarliga olyckor än luftfartsolyckor samt civila sjöfarts- och järnvägsolyckor. Högst 4 160 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission. Särskilda utredningskostnader finansieras via anslag 2:3 Ersättning förräddningstjänst m.m.

7. Anslagsposten får användas för ersättning till länsstyrelserna för uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 20 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län och efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

9. Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

10. Av anslaget ska 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

11. Högst 23 000 000 kronor får användas till att finansiera bidrag till frivillig försvarsverksamhet. De frivilliga försvarsorganisationerna får bidrag för den del av deras verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar ledning och administration, försvarsupplysning samt rekrytering, funktionärsutbildning för den egna organisationen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.21 645Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.534 5143 %0
ap.103133 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Allt0
ap.40Allt0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.128 83040 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.240 00015 00013 0002012
2:4 Krisberedskap
ap.5360 000193 384159 4782016
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.485 000

2013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 5 Krisberedskap, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2010 till och med 2015 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 365 000 000 kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2010. Bemyndigande ska redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 850 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av beredskapsinvesteringar

Högst 500 000 000 kronor av låneramen 2010 får användas för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2597 665
2010-02-2597 665
2010-03-2597 665
2010-04-2597 665
2010-05-2597 665
2010-06-2597 665
2010-07-2597 665
2010-08-2597 665
2010-09-2597 665
2010-10-2597 665
2010-11-2597 665
2010-12-2597 674
Summa1 171 989
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-14 773-72027 00030 800-3 800-19 293
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare9 717-3563 5005 420-1 9207 441
Drift och förvaltning av andras tekniska system82203 5003 5000822
Tjänsteexport4 6552 77329 73027 6422 0889 516
Internationella insatser00200 000200 00000
Rakel5 4850247 000247 00005 485
Summa5 9061 697510 730514 362-3 6323 971
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor25520017 000017 00017 000
Oljeskadeerättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Summa0017 000017 00017 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

Oljeskadeerättning enligt Sjölagen (1994:1009)

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska  redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från internationella insatser minst ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel). Underskott som uppstår under systemets uppbyggnadsperiod finansieras med medel från anslag 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, anslagspost, 3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsutbildning m.m., intyg för förare och säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods, drift och förvaltning av andras tekniska system och internationella insatser får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Avgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel har fastställts för respektive berörd myndighet. Myndigheterna har rätt att ansluta sig till systemet i den omfattning som de bedömer befogat utan att betala ytterligare abonnemangsavgifter. Inkomsterna för Rakel disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap även ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som i stället finansieras från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantaget gäller kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på de anslagsfinansierade tillgångarna inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

3. Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

4. Vid utvecklingsinsatser i biståndsländer, samt i andra länder som Sida samarbetar med ska tjänsteexportförordningens (1992:192) regler inte tillämpas.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser finansiering av andningsskydd införskaffade före 2002.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 20 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

7. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 §, förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 §, förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Per Brandtell
Likalydande till

Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försvarsmakten
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Lantmäteriet
Post- och telestyrelsen
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Transportstyrelsen
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
SOS Alarm Sverige AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 2, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2009/113/EPS
(slutligt)
Fö2009/2385/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: