Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:36

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Box 1964
751 49 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)529
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Uppsala universitet