Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 14

2009-12-21
Fi2009/6085
Fi2009/7941 (delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statskontoret och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Myndighetsanalyser

Statskontoret ska i enlighet med den modell för myndighetsanalyser som myndigheten tagit fram analysera följande myndigheter:

- Ungdomsstyrelsen: uppdraget ska redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 16 april 2010.

- Sametinget: uppdraget ska redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 31 maj 2010.

- Skogsstyrelsen: uppdraget ska redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 4 juni 2010. 

- Länsstyrelsen i Kalmar län: uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 11 juni 2010.  

- Länsstyrelsen i Västernorrlands län: uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2010. 

I  enlighet med analysmodellen ska Statskontoret genomföra uppdragen i nära samverkan med myndigheterna och ansvariga departement. Myndigheterna ska bistå Statskontoret i behövliga delar.

Statskontoret ska hålla respektive departement informerat under uppdragets genomförande.

Kommunalekonomiska utjämningen

Statskontoret ska löpande följa upp den kommunalekonomiska utjämningen samt analysera och lämna förslag på uppdateringar av olika delmodeller. Statskontoret ska avrapportera resultatet till regeringen (Finansdepartementet).

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 15 maj 2010 sammanställa och redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Analys av den strategiska kompetensförsörjningen

Statskontoret ska analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen med särskilt fokus på hur myndigheterna arbetar med att uppnå det arbetsgivarpolitiska delmålet att den etniska och kulturella mångfalden bland anställda i staten ska öka på alla nivåer. Analysen ska lämnas i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2010.

Förslag till utvärdering

Statskontoret ska förbereda en utvärdering av resultatet av projektet om offentligt etos. Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) har fått i uppdrag att leda och samordna projektet (dnr Fi2009/7223). Projektet vänder sig till hela statsförvaltningen och handlar om att arbeta med värdegrunds- och etikfrågor samt att stärka de anställdas kunskaper om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Projektet ska genomföras under 2010 och 2011. Statskontoret ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 december 2010 redovisa ett förslag på hur utvärderingen bör genomföras och lämna en nulägesbild av offentligt etos i förvaltningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret76 407
ap.3Statskontoret (ram)76 407

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 2923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 367
2010-02-256 367
2010-03-256 367
2010-04-256 367
2010-05-256 367
2010-06-256 367
2010-07-256 367
2010-08-256 367
2010-09-256 367
2010-10-256 367
2010-11-256 367
2010-12-256 370
Summa76 407
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statskontoret får ta ut avgifter för vissa kostnader enligt vad som närmare anges i uppdrag till myndigheten. Statskontoret bestämmer avgiftens storlek och disponerar avgifterna i verksamheten. För sådana kostnader undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

2. Statskontoret bestämmer storleken på sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 9 § förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Avgifterna disponeras av myndigheten.

3. För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket p. 5 "lokaler" och p. 7 "offentlig inköps- och resurssamordning" avgiftsförordningen (1992:191) undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i paragrafens andra stycke.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statskontoret undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Martin Sparr
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SMS
Jordbruksdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Sametinget
Skogsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen