Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2009-12-17
Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/310/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Senast 2012 ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till   10 000 ton.

Återapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden för åren 2011-2014. 

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 

Mål 2

Målet för Kustbevakningens miljöarbete är att bidra till de miljökvalitetsmål, som har anknytning till myndighetens anvarsområde. Målet för Kustbevakningens miljöövervakning är att bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg inom myndighetens ansvarsområde ska vara på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Målet för Kustbevakningens förebyggande miljöarbete är att dumpning till sjöss ska vara på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras.

Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Målet är att Kustbevakningen inom ramen för brottsbekämpning även ska inrikta arbetet på att förbättra och utveckla arbetsmetoder för att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten.

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten vidareutveckla arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. Fiskerikontrollen ska genomföras i nära samarbete med Fiskeriverket.

Återrapportering

Kustbevakningen ska särskilt redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla arbetsmetoderna för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målet för brottsbekämpningen, fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende fiskerikontrollen genom att ange; antalet genomförda kontroller och antalet misstänkta brott som anmälts till polisen, samt hur samverkan skett med Fiskeriverket.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

1

Kustbevakningen ska före beslut om internationell verksamhet som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för miljöräddningstjänst informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta.

2

Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen989 546
ap.1Kustbevakningen (ram)989 546

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

Kustbevakningen ska betala totalt 5 013 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.129 686Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 450 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2010-2012.

Miljoner kronor


Antal Anskaffat t.o.m. 2008Prognos 2009Budget 2010 Beräknat 2011Beräknat 2012
Investeringar

Flygplan, typ 501362818---
Större kombinationsfartyg, typ 0013740265135--
Kombinationsfartyg, typ 031483-61535371
Övervakningsfartyg, typ 3125-5753100
Svävare1--180-
Övriga investeringar
070605050
Summa investeringar
1451358281638521
Lån
1451358281281521
Summan finansiering
1451358281281521

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutahanteringen.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2582 462
2010-02-2582 462
2010-03-2582 462
2010-04-2582 462
2010-05-2582 462
2010-06-2582 462
2010-07-2582 462
2010-08-2582 462
2010-09-2582 462
2010-10-2582 462
2010-11-2582 462
2010-12-2582 464
Summa989 546
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet0010 00010 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

Kustbevakningen har rätt att bedriva uppdragsverksamhet. Uppdrag ska finansieras med avgifter. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek. Inkomsterna från avgiftsbelagd verksamhet disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191)

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentlig rättslig verksamhet

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings-, och sjöövervakningsoperationer och i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

2. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet för MSB.

3. Ersättning som Chalmers tekniska högskola AB, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, utbetalar efter rekvisitioner till Kustbevakningen i ersättning för kostnader inom utvecklingsprojektet för att från mätstationer i Kustbevakningens flygplan kunna mäta luftföroreningar i rökgaser från fartyg (Identification of Gross Polluting Ships, IGPS) får disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgälden enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med år 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fasställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:1 Kustbevakningen. Undantaget gäller för utrustning som anskaffas i samband med deltagandet i EU:s marina insats Atalanta.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Kristina Bram
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/Po
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/EPS, MIL, SI
Finansdepartementet/BA, S 3
Jordbruksdepartementet/JFS
Miljödepartementet/Mk, Na, Mkk
Näringsdepartementet/TR, IR
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fiskeriverket
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/310/SSK
Fö2009/2262/SSK
Fö2009/2385/EPS
(delvis)