Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:34

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
Regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Regionala etikprövningsnämnder och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal inkomna ärenden fördelat per månad,

- genomsnittlig handläggningstid, och

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

- kostnader för nämndens kansli och drift, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2011 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 429
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 429
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 238
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 238
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 424
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 424
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 230
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 230
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 242
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 242
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 422
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 422
Disponeras av regeringen6 016
ap.8Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut (ram)6 016

Villkor för anslag 3:9

ap.8 Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:9 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11633 %0
ap.2973 %0
ap.31633 %0
ap.43073 %0
ap.5973 %0
ap.61633 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25452
2010-02-25452
2010-03-25452
2010-04-25452
2010-05-25452
2010-06-25452
2010-07-25452
2010-08-25452
2010-09-25452
2010-10-25452
2010-11-25452
2010-12-25457
Summa5 429
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25270
2010-02-25270
2010-03-25270
2010-04-25270
2010-05-25270
2010-06-25270
2010-07-25270
2010-08-25270
2010-09-25270
2010-10-25270
2010-11-25270
2010-12-25268
Summa3 238
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25452
2010-02-25452
2010-03-25452
2010-04-25452
2010-05-25452
2010-06-25452
2010-07-25452
2010-08-25452
2010-09-25452
2010-10-25452
2010-11-25452
2010-12-25452
Summa5 424
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25853
2010-02-25853
2010-03-25853
2010-04-25853
2010-05-25853
2010-06-25853
2010-07-25853
2010-08-25853
2010-09-25853
2010-10-25853
2010-11-25853
2010-12-25847
Summa10 230
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25270
2010-02-25270
2010-03-25270
2010-04-25270
2010-05-25270
2010-06-25270
2010-07-25270
2010-08-25270
2010-09-25270
2010-10-25270
2010-11-25270
2010-12-25272
Summa3 242
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25452
2010-02-25452
2010-03-25452
2010-04-25452
2010-05-25452
2010-06-25452
2010-07-25452
2010-08-25452
2010-09-25452
2010-10-25452
2010-11-25452
2010-12-25450
Summa5 422
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder255907 70039 00039 00007 700
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet