Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2009-12-21
IJ2009/2356/KO (delvis)
IJ2009/2368/KO
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:160).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden27 999
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)27 999

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Allmänna reklamationsnämnden

Prognoser 

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa prognoser för 2010–2014 den 25 februari och den 29 juli. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.18403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 333
2010-02-252 333
2010-03-252 333
2010-04-252 333
2010-05-252 333
2010-06-252 333
2010-07-252 333
2010-08-252 333
2010-09-252 333
2010-10-252 333
2010-11-252 333
2010-12-252 336
Summa27 999
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret