Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2009-12-17
S2009/10110/SK(delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/2010:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 1. SBU ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV;

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli,

den 28 oktober.

3

Uppdrag

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering(SBU) har till uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter. De belyser nya och etablerade metoder i hälso- och sjukvården ur ett samlat medicinskt, etiskt och socialt perspektiv och utgör bland annat underlag för de nationella riktlinjerna. SBU ska utifrån internationella kunskapsöversikter om medicinska utvärderingar, utförda av systerorganisationer till SBU och av Cochrane Collaboration, redovisa hur sådana utvärderingar kan kvalitetsgranskas, kompletteras och göras tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård. Arbetet påbörjades i samband med Dagmaröverenskommelsen 2007. 2 000 000 kronor utbetalas av Socialstyrelsen utan rekvisition. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 februari 2010.

2. SBU ska bedriva en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 februari 2010. 

3. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska fortsätta ta fram kunskapsöversikter under 2010 enligt regeringens beslut nummer I:7 den 19 februari 2009. För detta får SBU rekvirera 5 000 000 kronor från Socialstyrelsen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 31 mars 2010 och slutredovisas i form av en rapport som ska överlämnas till regeringen senast den 31 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering55 907
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)50 907
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för upprättande och drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 5273 %0
ap.2150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 659
2010-02-254 659
2010-03-254 659
2010-04-254 659
2010-05-254 659
2010-06-254 659
2010-07-254 659
2010-08-254 659
2010-09-254 659
2010-10-254 659
2010-11-254 659
2010-12-254 658
Summa55 907
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Susanne Bergman
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting