Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-12-21
IJ2009/2356/KO (delvis)
IJ2009/2367/KO
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:160).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Konsumentverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Konsumentverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Utveckling och pilotgenomförande av metod för bevakning av konsumentmarknader

Konsumentverket ska utveckla en metod för att följa konsumenternas ställning på marknaderna. Ett pilotgenomförande ska ske under våren 2010. Metoden ska bidra till att systematisera Konsumentverkets val av marknader för fördjupad analys, samt kunna användas för prioriteringar inom andra verksamheter på myndigheten. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2010. Rapporten ska redovisa resultatet av pilotgenomförandet och hur metoden kan användas för framtida val av marknader för fördjupade analyser samt i andra delar av myndighetens verksamhet. Den ska också redovisa kostnader för utveckling och genomförande samt en beräkning av kostnader för vidareutveckling och drift. Kostnaden för uppdragets genomförande får belasta anslag 3:5 Åtgärder på konsumentområdet, ap. 3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter

Konsumentverket ska i avvaktan på en etablerad metod för urval av fördjupade analyser av konsumentmarknader, analysera elmarknaden för konsumenter. Analysen ska beskriva elmarknaden ur ett konsumentperspektiv och utgå från konsumenterna i deras roll som aktörer på elmarknaden. Den ska identifiera och förklara de hinder som finns för konsumenterna att göra rationella val på marknaden. Konsumentverket ska också ge förslag till åtgärder. Uppdraget ska genomföras i samråd med Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket. Resultatet ska rapporteras till Regeringskansliet senast den 1 juni 2010. Kostnaden för uppdragets genomförande får belasta anslag 3:5 Åtgärder på konsumentområdet, ap. 3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket107 432
ap.1Konsumentverket (ram)104 232
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)200

Villkor för anslag 3:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten ska användas för deltagande i standardiseringsarbete inom Konsumentverkets ansvarsområde.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana mål och ärenden där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

3:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 3:5

ap.3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet

Anslagsposten ska användas för att finansiera projekt relaterade till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:2 Konsumentverket
ap.17 520Allt0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
3:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9362Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:2 Konsumentverket
3:2 ap.33:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
3:2 Konsumentverket
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-0111 886
2010-02-018 686
2010-03-018 686
2010-04-018 686
2010-05-018 686
2010-06-018 686
2010-07-018 686
2010-08-018 686
2010-09-018 686
2010-10-018 686
2010-11-018 686
2010-12-018 686
Summa107 432
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Konsumentverket
3:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
3:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
3:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 1:2 Vägverket, anslagspost 9 Väghållning - del till Kammarkollegiet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Konkurrensverket
Energimarknadsinspektionen