Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2009-12-21
A2009/3521/ARM
A2009/4009/ADM
(delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser, resultat, effekter samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 25 februari 2010

- 6 maj 2010

- 29 juli 2010

- 28 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet55 369
ap.1Förvaltningskostnader (ram)55 369

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:5 Medlingsinstitutet
ap.11 6613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 614
2010-02-254 614
2010-03-254 614
2010-04-254 614
2010-05-254 614
2010-06-254 614
2010-07-254 614
2010-08-254 614
2010-09-254 614
2010-10-254 614
2010-11-254 614
2010-12-254 615
Summa55 369
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna finansieringsananlys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Abelin
Kopia till

Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen