Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2009-12-21
A2009/3520/ARM
A2009/4009/ADM
(delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 25 februari 2010

- 6 maj 2010

- 29 juli 2010

- 28 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen30 210
ap.1Förvaltningskostnader (ram)30 210

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.19063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 518
2010-02-252 518
2010-03-252 518
2010-04-252 518
2010-05-252 518
2010-06-252 518
2010-07-252 518
2010-08-252 518
2010-09-252 518
2010-10-252 518
2010-11-252 518
2010-12-252 512
Summa30 210
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Abelin
Kopia till

Finansdepartementet/BA3
Justitiedepartementet/DOM
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Arbetsgivarverket