Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:41

2009-12-17
U2009/7241/SAM
(delvis)
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Polarforskningssekretariatet ska redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- antalet expeditionsdeltagare, fördelade på forskare och logistikpersonal, och uppdelade efter kön, och

- kostnaderna för varje planerad och genomförd expedition, fördelad på personal och utrustning.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de tre senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet samt verksamheten kring isbrytaren Oden.

Miljö

Polarforskningssekretariatet ska redovisa och utvärdera sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter och översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet ska redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis och antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis ska redovisas.

Information

Polarforskningssekretariatet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som nåtts av respektive informationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2014 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Verksamheten vid Abisko

Sekretariatet får förhandla och ingå avtal med Kungl. Vetenskapsakademien om övertagande av verksamheteten vid Abisko forskningsstation.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:6

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet31 163
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)31 163

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:6 Polarforskningssekretariatet
ap.11 558Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 597
2010-02-252 597
2010-03-252 597
2010-04-252 597
2010-05-252 597
2010-06-252 597
2010-07-252 597
2010-08-252 597
2010-09-252 597
2010-10-252 597
2010-11-252 597
2010-12-252 596
Summa31 163
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:6 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner0067 50067 000500500
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet