Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2009-12-17
N2009/9379/RT
N2009/9576/KLS
(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:3 och 33:5 (2008) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr. 19, bet. 2009/10:NU2, rskr. 2009/10:116) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län45 000
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)45 000
Disponeras av Tillväxtverket1 380 000
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket (ram)1 380 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram eller motsvarande.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram eller motsvarande.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2008

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Tillväxtverket0
ap.8Åtgärder inom Interreg III A Öresundsregionen (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.1138 00010 %0
ap.24 50010 %0
33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
ap.5 (2008)0Allt0
ap.6 (2008)0Allt0
ap.8 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.2225 00045 000129 7632015
ap.14 120 0001 327 3452 508 0212015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Örjan Hag
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba och SF
Jordbruksdepartementet/SAU och ELT
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
samverkansorganen