Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
6

2009-12-21
Jo2009/3637(delvis)
Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Skogsstyrelsen redovisa:

1) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

2) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för verksamheterna: lagtillsyn; rådgivning, utbildning och information; inventering, uppföljning och utvärdering; statligt stöd; övriga myndighetsuppgifter och för uppdragsverksamhet.

Ovanstående generella krav på återrapportering gäller även för Länsstyrelsen i Gotlands län, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Därutöver ska länsstyrelsens redovisning till Skogsstyrelsen ske i enlighet med anvisningar från Skogsstyrelsen.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och den 28 oktober 2010. Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket, ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet samt ap.4 Stormstöd. För ap.4 Stormstöd ska prognosen specificeras på de olika stöden.

Skogsstyrelsen ska månadsvis lämna en redogörelse av myndighetens ekonomi och arbetet med den interna styrningsprocessen, inklusive prognos för verksamheten, senast den 15:e påföljande månad, med undantag för januari då redogörelsen ska inkomma senast den 25:e. Redogörelse som avser januari och juni undantas. 

Stormstöd

Skogsstyrelsen ska redovisa utbetalningen av stöd till anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog. Utnyttjandet av de olika anläggningsstöden, baserat på areal och kostnad, ska särredovisas. Redovisningen ska göras för respektive år perioden 2005-2010.

Återrapportering av uppgifter finansierade från anslag 1:2

Skogssstyrelsen ska särskilt redovisa arbetet med:

- Förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och nya skyddsformer.

- Att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Ökade kunskaper om klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att förmedla kunskap till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket, kring hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket och möjliga anpassningsåtgärder i syfte att nå skogspolitikens jämställda mål.

Skogsstyrelsen ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet). Arbetet ska redovisas i årsredovisningen.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 31 maj till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag:

Övervaka skadeinsektspopulation i stormdrabbade områden i södra Sverige

Skogsstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att övervaka skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena samt i angränsande områden i södra Sverige och ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet). Av rapporteringen ska det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. Rapporter ska lämnas den 12 maj, den 30 september, och den 10 december 2010 till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet).

Uppdatering av genomförda mätningar avseende företagens administrativa kostnader

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Skogsstyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Skogsstyrelsen ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Skogsstyrelsen till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

EU och internationell verksamhet

Under 2010 ska Skogsstyrelsen särskilt bistå Regeringskansliet i EU-arbetet, i arbetet i FN:s Economic Commission for Europe (UNECE), i det all-europeiska skogssamarbetet Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer i International Tropical Timber Organization (ITTO), i arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), i det nordiska ministerrådssamarbetet, samt i arbetet med FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), FN:s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC) och FN:s skogsforum (UNFF).  

Skogsstyrelsen har det operativa ansvaret för de skogliga delarna i Baltic 21, Barentssamarbetet och Östersjöstrategin. Skogsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet med dessa processer, inklusive vilka resultat och eventuella effekter som har uppnåtts.

Produktionsrådgivning

Se regeringsbeslut 2008-06-18 nr 19 (Jo2008/1881). Insatserna för ökad produktionsrådgivning ska återrapporteras till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 januari 2010.

Energikartläggning av de areella näringarna

Se regeringsbeslut 2009-05-20 nr 10 (Jo2009/1596). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 1 mars 2010.

Främja sparsam körning med arbetsmaskiner

Se regeringsbeslut 2009-06-11 nr II 7 (N2009/5232). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2010.

EG:s ramdirektiv för vatten

Se regeringsbeslut 2008-03-13 nr 3 (Jo2008/1008). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2010.

Former för och tillämpning av naturvårdsavtal

Se regeringsbeslut 2009-10-22 nr 6 (Jo2009/2968). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2010.

Samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur

Se regeringsbeslut 2009-10-22 nr 3 (M2009/2575). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Stärkt myndighetssamverkan inom fjärranalysområdet

Se regeringsbeslut 2009-11-19 nr I 4 (N2009/8142). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2010.

Nya uppdrag:

Tillsyn enligt miljöbalken kap. 9 av verksamhet på mark som omfattas av skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med berörda intressenter, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för skogsbruket och naturvården göra en bedömning av om det är lämpligt att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap. miljöbalken överförs från kommunerna till Skogsstyrelsen. I bedömningen ska för- respektive nackdelar för såväl den enskilde markägaren som för myndigheterna beskrivas. Konsekvenser i form av kostnader för den enskilde markägaren och för myndigheterna, tillsynens finansiering samt behovet av kompetensförstärkning och central tillsynsvägledning ska belysas. Gränsdragningsproblem som kan uppkomma i enskilda fall mellan kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken och den tillsyn som Skogsstyrelsen föreslås utöva ska också belysas. I detta ska även ingå att utreda om en gränsdragning ska ske utifrån mark eller åtgärd som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). Om den samlade bedömningen är att en förändring av tillsynsansvaret enligt uppdraget är lämpligt att genomföra ska förslag på författningsändringar samt konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning lämnas. Arbetet ska samordnas och redovisas av Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2011.

Utvecklad rådgivning för att skydda boträd för kungsörn

Skogsstyrelsen ska utveckla sin rådgivning om ökad hänsyn vid skogsbruksåtgärder för att skydda potentiella boträd för kungsörn. Kungsörnen expanderar långsamt och det ökar behovet av boträd. Syftet med uppdraget är att säkra potentiella boträd och en skyddande buffertradie kring dessa. Rådgivningen ska vara utvecklad senast utgången av 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen345 137
ap.1Förvaltningskostnader (ram)345 137

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Minst 1 000 000 kronor ska användas till information och rådgivning till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket.

Minst 8 600 000 kronor ska användas för Skogsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålen.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen219 222
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 235
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)173 987
ap.4Stormstöd (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Hållbart uttag av biomassa (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt 2 § 1, 3 § och 7 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 4 000 000 kronor. 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och arbetet med nya skyddsformer.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagsvillkoren.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 35 000 000 kronor.

ap.3 Hållbart uttag av biomassa

Anslagsposten får användas till insatser för skogens och jordbrukets roll för klimatet, inklusive förbättrade förutsättningar för en ökad produktion och ett hållbart uttag av biomassa.

ap.4 Stormstöd

Anslagsposten får användas till stöd enligt:

- förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.

Högst 34 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för övervakning och analys av skadeinsektspopulationen samt rådgivnings- och informationsinsatser kring skadeinsekter i de områden som drabbades av stormarna Gudrun och Per samt angränsande områden.

Från anslagsposten får resterande medel användas som anslagits för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen den 8-9 januari 2005. Medlen ska betalas till Vägverket efter rekvisition dock senast den 28 februari 2010.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av stormstöd får täckas med högst 9 300 000 kronor. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.110 3543 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.11 357Inget0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.2ram
41:4 (2008) Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.1 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.130 00026 0004 000
ap.225 0008 00017 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2528 761
2010-02-2528 761
2010-03-2528 761
2010-04-2528 761
2010-05-2528 761
2010-06-2528 761
2010-07-2528 761
2010-08-2528 761
2010-09-2528 761
2010-10-2528 761
2010-11-2528 761
2010-12-2528 766
Summa345 137
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga13 50121868 00067 0001 00014 719
Uppdrag åt skogsbruket4 977-28571 00070 0001 0005 692
Tjänsteexport-1 91413315 00014 0001 000-781
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 591-4677 0008 000-1 0009 124
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-40 56842926 00025 500500-39 639
Summa-13 41328187 000184 5002 500-10 885
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-253-1617512055-214
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Samtliga tillgångar, förutom fastigheter och skulder hos Skogsstyrelsen som finns inom Gotlands län ska ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 till och med den 31 december 2010 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Birgitta Naumburg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Gotlands län
Naturvårdsverket
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/SF
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/FIN, IR, MK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Vägverket