Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
15

2009-11-26
Jo2009/3226 (delvis)
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 23, bet. 2008/09:MJU2, rskr. 2008/09:104, prop. 2008/09:99, utg.omr. 23, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311, prop. 2009/10:2, utg.omr. 23, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Skogsstyrelsens grundläggande uppgift är att verka för att de skogspolitiska målen nås. Myndighetens lokala förankring är viktig. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella krav på återrapportering

Utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Skogsstyrelsen redovisa:

1) Myndighetens bidrag till att nå de skogspolitiska målen beslutade av riksdagen 1993 (prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252). Redovisningen ska innehålla:

- myndighetens måluppfyllelse, 

- analyserade och kommenterade resultat och 

- där så är möjligt, redovisa uppgifterna indelade efter kön samt efter utbor (skogsägare som inte bor i samma kommun som fastigheten) och åbor (skogsägare som bor i samma kommun som fastigheten).

2) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål.

3) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och resultat för verksamheterna:

- lagtillsyn, 

- rådgivning, utbildning och information, 

- inventering, uppföljning och utvärdering, 

- statligt stöd, 

- övriga myndighetsuppgifter och 

- uppdragsverksamhet.

Ovanstående generella krav på återrapportering gäller även för Länsstyrelsen i Gotlands län, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Därutöver ska Länsstyrelsens redovisning till Skogsstyrelsen ske i enlighet med anvisningar från Skogsstyrelsen.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och den 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli, och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för mynidghetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket, ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet samt ap.4 Stormstöd. För ap.4 Stormstöd ska prognosen specificeras på de olika stöden.

Skogsstyrelsen ska månadsvis lämna en redogörelse av myndighetens ekonomi och arbetet med den interna styrningsprocessen, inklusive prognos för verksamheten, senast den 15:e påföljande månad med undantag av den 15 februari.

Stormstöd

Skogsstyrelsen ska redovisa utbetalningen av stöd till:

- Lagring av stormfälld skog i enlighet med förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke. De olika delstöden ska särredovisas.

- Anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog. Utnyttjandet av de olika anläggningsstöden, baserat på areal och kostnad, ska särredovisas. Redovisningen ska göras för respektive år perioden 2005-2009.

Regelförenkling

Skogsstyrelsen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Återrapportering av uppgifter finansierade från anslag 1:2

Skogssstyrelsen ska redovisa arbetet med:

- Förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och nya skyddsformer.

- Att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Ökade kunskaper om klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket

Skogsstyrelsen ska efter samråd med intressenter förmedla kunskap till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket, kring hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket och möjliga anpassningsåtgärder i syfte att nå skogspolitikens jämställda mål för produktion och miljö. Särskild vikt bör läggas vid information kring behov av riskspridning och trädslagsval, bättre skogsbilvägar och förebyggande åtgärder mot skogliga skadegörare. Kunskapsförmedlingen bör bli en integrerad del av Skogsstyrelsens övriga rådgivning.

Skogsstyrelsen ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet). Arbetet ska redovisas i årsredovisningen

3

Uppdrag

Pågående uppdrag:

Övervaka skadeinsektspopulation i stormdrabbade områden i södra Sverige

Skogsstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att övervaka skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena samt i angränsande områden i södra Sverige och ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet). Av rapporteringen ska det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. Rapporter ska lämnas den 14 april, den 28 augusti, och den 12 november 2009.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Skogsstyrelsen ska fortlöpande bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009 i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde. 

Uppdatering av genomförda mätningar avseende företagens administrativa kostnader

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Skogsstyrelsen, t.o.m. 2010, bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (fr.o.m. den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Skogsstyrelsen ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Skogsstyrelsen till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Skogsstyrelsen ska under perioden 2007-2013 medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och dess prioriteringar.

Skogsstyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009 redovisa följande för perioden 2008 t.o.m. juni 2009:

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringar i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Dikesrensning

Regelverket om var och hur man får dikesrensa upplevs av många berörda som otydligt. Det medför att dikesrensning inte genomförs i många områden där det skulle vara en lämplig åtgärd för att ge ökad tillväxt av biomassa. Skogsstyrelsen ska, tillsammans med Naturvårdsverket, tydliggöra tillämpningen av gällande regelverk för dikesrensning på skogsmark. Samråd ska ske med länsstyrelserna och andra berörda intressenter. I uppdraget ingår att utarbeta en vägledning för hur regelverkat ska tillämpas och kommunicera den med berörda myndigheter. Arbetet ska samlat redovisas av Skogsstyrelsen till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2009 och utgöra underlag för Skogsstyrelsens rådgivning till skogsbruket.

Sanktionsavgift

Skogsstyrelsen ska analysera förutsättningarna för att införa en sanktionsavgift för överträdelser mot regelverk i skogsvårdslagen som avser anmälan av avverkning eller ansökan om tillstånd för avverkning. Analysen ska belysa hur olika grava överträdelser kan hanteras. För- och nackdelar med sanktionsavgifter med avseende på skogspolitisk målupfyllelse, kostnadseffektiv lagtillsyn samt den enskilde skogsägarens situation ska också belysas. Förslag till författningstexter ska presenteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 mars 2009.

Återkommande uppdrag:

Utfall av nationellt stöd

Skogsstyrelsen ska till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 maj 2009 i enlighet med artikel 5 i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

EU och internationell verksamhet

Under 2009 ska Skogsstyrelsen särskilt bistå Regeringskansliet i EU-arbetet, i arbetet i FN:s Economic Commission for Europe (UNECE), i det all-europeiska skogssamarbetet Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer i International Tropical Timber Organization (ITTO), i arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), i det nordiska ministerrådssamarbetet, samt i arbetet med FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), FN:s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC) och FN:s skogsforum (UNFF).  

Skogsstyrelsen har det operativa ansvaret för Baltic 21 Skogsbruk och Barentssamarbetet. Skogsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet med Baltic 21 Skogsbruk samt Barentssamarbetet och vilka resultat och eventuella effekter som har uppnåtts.

Global utveckling

Skogsstyrelsen ska redogöra för hur den inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2008, enligt regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 30 oktober 2009.

Nya uppdrag:

Skogsägarnas myndighetskontakter

En skogsägare har i sin företagsroll kontakter med olika statliga och kommunala myndigheter i frågor som rör skogsbruket. Detta uppdelade myndighetsansvar kan öka den administrativa bördan för den enskilde skogsägaren och riskerar också att leda till varierande regler och praxis mellan olika län och kommuner. 

Skogsstyrelsen ska analysera och föreslå hur relevant information om skogsbruket från andra myndigheter på ett mer effektivt sätt kan tillhandahållas skogsägare. Skogsstyrelsen ska också föreslå vilka skogliga frågor, utöver myndighetens egna, som den skulle kunna ha ett samordningsansvar för skogsägare ("en dörr in") och på vilket sätt detta skulle kunna ske. Förslaget bör belysa konsekvenser i form av kostnader för den enskilde skogsägaren och för myndigheterna. Skogsstyrelsen ska i arbetet samråda med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 december 2009.

Utformning av rådgivningsinsatser om lämpliga metoder för stubbskörd

Stubbutvinning kan vara en lämplig åtgärd för att öka uttaget av biomassa ur skogen. Det bidrar också till ett minskat behov av markberedning och en minskad risk för rotröta. Behovet av kunskap om stubbskörd och dess effekter på miljön är dock fortfarande stort.

Skogsstyrelsen ska sammanställa befintlig kunskap, och med denna som utgångspunkt utforma rådgivningsinsatser om lämpliga metoder för stubbutvinning. Under arbetet ska tillkommande kunskap beaktas. Förutsättningarna för att utveckla det befintliga regelverket med avseende på stubbutvinning ska analyseras. Skogsstyrelsen erhåller ersättning för uppdraget med högst 2 000 000 kronor. Ersättningen utbetalas i efterskott och ska belasta anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 3 inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 1 oktober 2009.

Utländska trädarter och gränsen för skogsodling av contortatall

Skogsstyrelsen ska göra en översyn av lagstiftningen för skogsodling med utländska trädarter. I uppdraget ingår att utarbeta en tydlig definition av vad som avses med utländska trädarter. I uppdraget ingår även att göra en utvärdering av gränsen för skogsodling av contortatall. En översyn av möjligheterna att utvidga området där det är tillåtet att föryngra med contortatall ska göras, särskilt med beaktande av de områden i norra Sverige med omfattande problem med törskatesvamp. I de fall förslaget innebär författningsändringar ska Skogsstyrelsen lämna förslag på dessa. Vid förändringar i lagstiftning ska konsekvenser för kultur- och naturmiljövärden, rennäring och skogens sociala värden beaktas. Uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 december 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen338 316
ap.1Förvaltningskostnader (ram)338 316
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för kompetensutvecklingsinsatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Minst 2 000 000 kronor ska användas till information och rådgivning till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket.

Minst 8 600 000 kronor ska användas för Skogsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålen.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen199 873
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 373
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)154 500
ap.4Stormstöd (ram)0
Disponeras av regeringen30 000
ap.3Hållbart uttag av biomassa (ram)30 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt 2 § 1, 3 § och 7 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas upp till högst 4 000 000 kronor. 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och arbetet med nya skyddsformer.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Skogsstyrelsen ska lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagsvillkoren.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas upp till högst 35 000 000 kronor.

ap.3 Hållbart uttag av biomassa

Anslagsposten får användas till insatser för skogens och jordbrukets roll för klimatet, inklusive förbättrade förutsättningar för en ökad produktion och ett hållbart uttag av biomassa.

ap.4 Stormstöd

Anslagsposten får användas till stöd enligt:

- förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke samt

- förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.

Högst 34 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för övervakning och analys av skadeinsektspopulationen samt rådgivnings- och informationsinsatser kring skadeinsekter i de områden som drabbades av stormarna Gudrun och Per samt angränsande områden.

Från anslagsposten får resterande medel användas som anslagits för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen den 8-9 januari 2005. Medlen ska betalas till Vägverket efter rekvisition.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av stormstöd får täckas med högst 9 300 000 kronor. 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2008

41:4

Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen0
ap.1Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (ram)0

Villkor för anslag 41:4

ap.1 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning. Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag ska ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.110 0293 %8 071
ap.20Allt0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.103 %447
ap.203 %1 691
ap.30Allt0
ap.40Allt0
41:4 (2008) Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Insatser för skogsbruket
41:2 ap.41:2 ap.220 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.130 00020 00010 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)147 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2527 860
2009-02-2527 860
2009-03-2527 860
2009-04-2528 082
2009-05-2528 082
2009-06-2520 011
2009-07-2528 415
2009-08-2528 415
2009-09-2528 415
2009-10-2528 415
2009-11-2528 415
2009-12-2528 415
Summa330 245
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga20 715-4 00076 00074 0002 00018 715
Uppdrag åt skogsbruket13 539-12 70060 00060 0000839
Tjänsteexport-2 2122 00012 00010 0002 0001 788
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 336-3 0007 0007 00007 336
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-26 879-12 00025 00025 0000-38 879
Summa15 499-29 700180 000176 0004 000-10 201
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-27102502500-271
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 12 § förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Samtliga tillgångar, förutom fastigheter, och skulder hos Skogsstyrelsen som finns inom Gotlands län ska ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 till och med den 31 december 2010 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Birgitta Naumburg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket