Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2009-11-26
Fö2009/2343/SSK
Fö2009/2307/EPS
(delvis)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119, prop. 2008/09:99, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Målet är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska öka integrationen, i relevanta delar, av beredskapen för nationella och internationella insatser.

Återrapportering

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av myndighetens arbete med att integrera beredskapen för nationella och internationella insatser. Erfarenheter av genomförda insatser under året ska redovisas.

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

Återrappoprtering

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kvartalsvis till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslutningsgrad samt det ekonomiska läget avseende Rakel. Redovisningen ska belysa omständigheter som hindrar eller försenar anslutningen samt redogöra för investeringar, kostnader och intäkter.

Mål 3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utveckla sin förmåga att genomföra internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja biståndsinsatser och internationella insatser inom civil konflikthantering.

Återrapportering

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa omfattningen av, kostnader för och finansiering av, under året genomförda insatser samt hur insatser och beredskap har förändrats och utvecklats. Kostnader hänförliga till villkor 20. under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska särredovisas. Redovisningen ska även omfatta en sammanfattande analys av verksamhetens resultat. 

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kvartalsvis redovisa en lägesrapport vad gäller pågående, planerade och avslutade internationella insatser, utbildningar och övningar till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en preliminär sammanfattande bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I relevanta fall ska bedömningen redogöra för på vilka sätt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Skr. 2007/08:51) har påverkat planering och genomförande av insatsen. Redovisningen ska särskilt beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering. Särskilt ska könsfördelningen inom genomförda insatser redovisas samt genomförd genusutbildning och information till personal.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka myndighetens förmåga att bedöma säkerhetssituationen för personal i insatser.

Övrig återrapportering

Utbildning

Myndigheten ska redovisa i vilken utsträckning genomförd utbildning har upphandlats. Redovisningen ska bland annat innehålla vilken typ av utbildning, hur mycket och av vem utbildningen har upphandlats.

Prognoser

8. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

  • 19 januari 
  • 26 februari
  • 7 maj
  • 30 juli
  • 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

Bildandet av ny myndighet

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa erfarenheter från bildandet och starten av myndigheten. Erfarenheterna ska avse såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska och personella konsekvenserna av bildandet av myndigheten.

Effektivitet och god hushållning

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. 

Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009

11. Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

Regelförenkling m.m.

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

13. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndigheternas föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

3

Uppdrag

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se över och lämna förslag på hur systemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan utvecklas som en del i samhällets risk- och kriskommunikation. Redovisningen ska belysa den informationstekniska utveckling som sker inom radio- och TV-området samt möjligheterna att använda andra kommunikationskanaler såsom telefoni, Internet och trådlös överföring. Redovisningen ska innehålla en bedömning av kostnaderna för den utveckling av systemet som föreslås och förslag på hur dessa kostnader kan finansieras. Uppdraget ska ske i samråd med beröda myndigheter och redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2009.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, efter samråd med berörda myndigheter, redovisa förslag till hur den process som från och med 2010 bör ligga till grund för fördelning av bidrag ur anslag 2:4 Krisberedskap bör utformas. I uppdraget ingår att redovisa hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar har förenklats samt bedöma om ytterligare komponenter behövs för att skapa en sammantagen bedömning av samhällets krisberedskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2009.   

16. MSB ska redovisa en samlad bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga för år 2008. Bedömningen ska bl.a. göras utifrån myndighetsanalyser avseende år 2008 enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten ska även redovisa en övergripande bedömning hur ansvarsprincipen efterlevs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 14 april 2009.

17. MSB ska lämna förslag på vilka myndigheter som även avseende år 2009 ska lämna in en redovisning av sin risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2009.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en nationell plan över tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap för perioden 2010-2012. Planen ska kopplas till EU:s övningsverksamhet och internationell övningsverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2009.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten tillsammans med berörda aktörer har vidtagit för att höja förmågan att hantera kärnkraftsolyckor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2009.  

20. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda myndigheter redovisa sådana områden där det finns behov av ökad nationell samordning inom ramen för samhällets förmåga att hantera olyckor och avsiktliga händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). Därutöver ska myndigheten redovisa hur en utvecklad och stärkt samverkan inom dessa områden kan utformas framöver. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2009. 

21. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten och andra beröda myndigheter har genomfört utifrån den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet. Myndigheten ska även lämna förslag på förändringar av planen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 december 2009. 

22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har arbetat under 2009 utifrån sitt ansvar att samordna barnsäkerhetsfrågor samt hur myndigheten avser att utveckla sitt samordningsansvar för barnsäkerhetsfrågor i samråd med berörda myndigheter och aktörer. Utgångspunkt i arbetet bör vara det inriktningsdokument som tagits fram av barnsäkerhetsrådet. Vidare ska myndigheten fortsätta arbetet med att utveckla den nationella planen för barnsäkerhetsfrågor.

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska, efter samråd med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 maj 2009.

24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda myndigheter och organisationer genom en nationell plattform förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor. Åtgärderna ska syfta till att uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action.

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för informationsbanken över M/S Estonias förlisning samt vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande. Under 2009 ska myndigheten förbereda det långsiktiga säkrandet av informationsbankens innehåll.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:10

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap22 939
ap.3Frivilliga försvarsorganisationer (ram)22 939

Villkor för anslag 1:10

ap.3 Frivilliga försvarsorganisationer

1. Anslaget disponeras av Försvarsmakten (anslagsposten 2) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (anslagsposten 3) för utgifter för att stödja den verksamhet som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. De frivilliga försvarsorganisationerna, som anges i bilaga till förordningen, får bidrag för den del av deras verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar ledning och administration, försvarsupplysning, rekrytering, funktionärsutbildning för den egna organisationen samt ungdomsverksamhet.

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap39 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)39 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten ska användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk0
ap.3Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)0
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap27 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)27 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas för Statens haverikommissions utgifter för särskilda utredningskostnader för sådana ärenden som inte är försvars- eller järnvägsrelaterade och som inte heller utgör civila sjöfarts- eller luftfartsärenden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Statens haverikommission ersätta kostnader för utredningar av allvarliga olyckor och tillbud enligt ovan.  

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.  

4. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen100 000
ap.2Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar (ram)100 000
Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät250 000
ap.3Elberedskapsåtgärder (ram)250 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 170 235
ap.5Krisberedskap (ram)1 170 235
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet10 305
ap.10Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 305

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar

1. Anslagsposten avser åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.3 Elberedskapsåtgärder

1. Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt denna lag. Vidare får anslagsposten användas för insatser som förbättrar den fredstida störningsberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan merutnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt för dammsäkerhet. Högst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker krishanteringsförmågan och förmågan att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga störningar.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på sätt som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till Post- och telestyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket, Livsmedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tullverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens jordbruksverk, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Riksgäldskontoret, Lantmäteriet, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och länsstyrelserna. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnat uppgift om i den skriftliga överenskommelsen med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Under 2009 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 275 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som sägs i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

4. Under 2009 får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som sägs i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Utöver CBRN-beställningar till Totalförsvarets forskningsinstitut ska, efter samråd om långsiktig inriktning, 18 000 000 kronor från anslagsposten utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för att bidra till myndighetens vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförligt till CBRN-verksamheten. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

6. Anslagsposten får användas till att finansiera åtgärder inom signalskyddsområdet vid Försvarets radioanstalt.

7. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

8. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftsförsörjningen vid akutsjukhus.

9. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska systemstöd i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

10. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet kopplat till att höja krisberedskapen.  

12. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, inklusive avgift till Pliktverket för PLIS, för stödresurser, varningssystem och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar. 

13. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom ansvarsområdet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I detta ingår inte administrativa uppgifter. 

ap.10 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

1. Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av Sida och som befinner sig i tillstånd av en svår påfrestning på samhället i fred.

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap195 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)195 000
ap.4Investering i infrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

1. Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

 2. Under 2009 ska 10 000 000 kronor utbetalas till SOS Alarm Sverige AB för ersättning för drift av dubbla radiosystem.

ap.4 Investering i infrastruktur

1. Anslagsposten ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen i samband med utbyggnaden av etapperna ett t.o.m. tre av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap916 190
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)916 190

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål.

2. Anslagsposten ska finansiera abonnemangsavgift på 3 020 000 kr för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för ersättning till ideella organisationer för främjande av den enskilda människans förmåga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 15 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för att täcka fasta kostnader som hänför sig till utredning av andra allvarliga olyckor än luftfartsolyckor samt civila sjöfarts- och järnvägsolyckor. Högst 4 020 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission. Särskilda utredningskostnader finansieras via anslag 2:3 Ersättning förräddningstjänst m.m.

7. Anslagsposten får användas för ersättning till länsstyrelserna för uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

8. Anslagsposten ska användas till att finansiera myndighetens beredskap för och förmåga att genomföra insatser, både nationellt och internationellt.

9. Anslagsposten får användas till drift och förvaltning av tekniska system samt rådgivning inom det tekniska området.

10. Anslagsposten får användas till att stödja, planera, genomföra och följa upp övningar inom myndighetens ansvarsområde.

11. Anslagsposten får användas till utbildning inom krishantering.

12. Anslagsposten får användas till medieberedskap.

13. Anslagsposten får användas till att beställa och omhänderta forskningsresultat.

14. Anslagsposten får användas till uppgifter kopplat till myndighetens ansvar rörande informationssäkerhet och inriktning av signalskyddsverksamheten.

15. Anslagsposten får användas till verksamhet inom områdena grundläggande säkerhetsnivåer, kritiska beroenden, hot- och risk och standardisering.

16. Anslagposten får användas till samordning och metodutveckling inom områdena ledning, kriskommunikation, farliga ämnen och naturolyckor.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst  20 000 000 kr för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen ska fördelas mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län och efter överenskommelse med Statens strålsäkerhetsmyndighet.

18.Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

19. 1 500 000 kronor ska användas för arbetet med samordning av barnsäkerhetsfrågor med syfte att motverka olycksfall till följd av personskador. I det ingår att samordna och utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan berörda myndigheter och aktörer samt identifiera kunskaps- och ansvarsluckor.

20. Av anslaget ska 115 000 000 kronor endast användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.30Inget0
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.21 196Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
ap.30Allt0
2:4 Krisberedskap
ap.23 000Allt175
ap.37 5003 %0
ap.535 10739 0470
ap.103093 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Allt0
ap.40Allt0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.127 225Inget74 460
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
6:8 ap.21:10 ap.3100 %
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
7:2 ap.12:2 ap.2100 %
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
7:3 ap.12:3 ap.2100 %
2:4 Krisberedskap
7:5 ap.12:4 ap.5100 %
7:5 ap.42:4 ap.5100 %
7:5 ap.122:4 ap.5100 %
7:5 ap.112:4 ap.5100 %
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
7:6 ap.12:5 ap.3100 %
7:6 ap.22:5 ap.4100 %
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:72:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.2ram
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.1ram
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.1ram
2:4 Krisberedskap
ap.1ram
ap.4ram
ap.11ram
ap.12ram
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.1ram
ap.2ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.240 00027 00012 3302012
2:4 Krisberedskap
ap.285 00072 00012 0422015
ap.3400 00075 000325 0002015
ap.5365 000214 800130 3582015
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30002012
ap.4200 000100 00090 4152012
Belopp angivna i tkr

Villkor

Post- och telestyrelsen bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 2 Åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2009 till och med 2015 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 85 000 000 kronor.

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2009 till och med 2015 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 400 000 000 kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 5 Krisberedskap, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar som avser höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2009 till och med 2015 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 365 000 000 kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2009. Bemyndigande ska redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 880 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av beredskapsinvesteringar

Högst 500 000 000 kronor av låneramen 2009 får användas för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2592 791
2009-02-2592 791
2009-03-2592 791
2009-04-2592 791
2009-05-2592 791
2009-06-2518 331
2009-07-2592 408
2009-08-2592 408
2009-09-2592 408
2009-10-2592 408
2009-11-2592 408
2009-12-2592 404
Summa1 036 730
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Till Affärsverket svenska kraftnäts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2520 833
2009-02-2520 833
2009-03-2520 833
2009-04-2520 833
2009-05-2520 833
2009-06-2520 833
2009-07-2520 833
2009-08-2520 833
2009-09-2520 833
2009-10-2520 833
2009-11-2520 833
2009-12-2520 837
Summa250 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Affärsverket svenska kraftnäts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.3Elberedskapsåtgärder

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-14 956-1 90030 00030 0000-16 856
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare9 315-2003 5003 50009 115
Drift och förvaltning av andras tekniska system-1001003 5003 50000
Tjänsteexport5 06260018 90018 90005 662
Internationella insatser00235 000235 00000
Rakel5 09312 805209 706197 30412 40230 300
Summa4 41411 405500 606488 20412 40228 221
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor25520017 000017 00017 000
Oljeskadeerättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Summa0017 000017 00017 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från internationella insatser minst ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel). Underskott som uppstår under systemets uppbyggnadsperiod finansieras med medel från anslag 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, anslagspost, 3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsutbildning m.m., intyg för förare och säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods, drift och förvaltning av andras tekniska system och internationella insatser får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Avgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel har fastställts för respektive berörd myndighet. Myndigheterna har rätt att ansluta sig till systemet i den omfattning som de bedömer befogat utan att betala ytterligare abonnemangsavgifter. Inkomsterna för Rakel disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Avgifter som tas ut med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter. 

Det bokförda värdet av anslagsfinansierad övertalig beredskapsmateriel som säljs ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. I de fall den övertaliga materielen från beredskapslagren som säljs är lånefinansierad ska ett eventuellt överskott vid årets slut redovisas mot samma inkomsttitel.  

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 

Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap även ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som i stället finansieras från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantaget gäller kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på de anslagsfinansierade tillgångarna inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet att lämna förslag till regeringen på hur ett ackumulerat överskott, överstigande 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska disponeras enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser Rakel. Ett eventuellt ackumulerat överskott under de tidiga utbyggnadsåren får nyttjas för att hålla avgiftsnivån fortsatt låg under utbyggnaden av Rakelsystemet.

4. Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

5. Vid utvecklingsinsatser i biståndsländer, samt i andra länder som Sida samarbetar med ska tjänsteexportförordningens (1992:192) regler inte tillämpas.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser finansiering av andningsskydd införskaffade före 2002.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 20 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

8. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten och övertalig civilförsvarsmateriel får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
SOS Alarm Sverige AB

Senast uppdaterad: