Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2009-12-21
Fi2009/7172
Fi2009/7941 (delvis)
Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens pensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens pensionsverk (SPV) och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensionsinformation bedriva en rättssäker och effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. 

Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa:

  1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet,
  2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider, samt
  3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare och antalet berörda arbetstagare i staten.

2

Organisationsstyrning

SPV ska i det särskilda s.k. aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare. Redovisningen ska ske såväl i samband med årsredovisningen som delårsrapporten.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider.

SPV ska i årsredovisningen återrapportera de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 

SPV ska redogöra för den verksamhet som för närvarande utförs inom området Pensionsverksamhet på uppdrag. SPV ska ta fram en affärsstrategi för denna verksamhet och vilka förändringar som planeras under perioden 2010—2015 när det gäller befintliga avtal. En prognos avseende intäkter och kostnader ska — utöver vad som anges i budgetunderlaget — redovisas också för 2014 och 2015, uppdelat per år. Redovisningen ska ske i särskild ordning till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 augusti 2010.

Statliga myndigheter i Västernorrlands län samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. i syfte att hushålla med resurser och att effektivisera verksamheten. SPV ska i anslutning till delårsrapporten för 2010 redovisa vilka resultat som har uppnåtts för SPV:s del.

3

Uppdrag

SPV ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010—2014 vid fem prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

SPV ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter under perioden 2010 —2014. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.

SPV ska senast den 15 december 2010 redovisa känslighetsberäkningar för 2011—2014 utifrån förändringar i dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

SPV ska senast den 15 december 2010 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens pensionsverk10 147 000
ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)7 907 000
ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)168 000
ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)1 854 000
ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)83 000
ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)68 000
ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)67 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1353 350Inget0
ap.230 000Inget0
ap.382 000Inget0
ap.412 000Inget0
ap.510 000Inget0
ap.620 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
1:5 ap.21:5 ap.1100 %
1:5 ap.31:5 ap.1100 %
1:5 ap.41:5 ap.1100 %
1:5 ap.51:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)149 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)75 000
- varav ÖVRIGT75 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

-50 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med förmedling av avgiftsbestämda förmåner.

-25 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.2330194 400194 4000233
Pensionsverksamhet på uppdrag21 8152 95081 90077 1004 80029 565
Inomstatliga pensionsuppdrag1203 0003 000012
Summa22 0602 950279 300274 5004 80029 810
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

  • SPV:s verksamhet ska finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för områdena Statlig pensionsverksamhet m.m. och Inomstatliga pensionsuppdrag.

  • Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211008 334 0008 334 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 185 100 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mari Svensson
Kopia till

Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA och SMS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket