Statsrådsberedningen


Protokoll
I:1
vid regeringssammanträde
2009-10-22
SB2009/8280

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:79).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet7 059 535
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)7 059 535
Disponeras av Svenska institutet7 250
ap.2RK - del till Svenska institutet (ram)7 250
Disponeras av Kammarkollegiet2 500
ap.3RK - del till Kammarkollegiet (ram)2 500

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget finansierar förvaltningskostnader för Regeringskansliet, inklusive utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m., samtliga departement, Statsrådsberedningen, Regeringskansliets förvaltningsavdelning och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

Regeringskansliet får disponera 180 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2008 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

ap.2 RK - del till Svenska institutet

För aktiviteter enligt särskilt regeringsuppdrag i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd 2009.

ap.3 RK - del till Kammarkollegiet

Posten får användas för kostnader för administrativa uppgifter som från 1 januari 2009 förs från Regeringskansliet till Kammarkollegiet avseende t.ex. utbetalningar och kontrollmoment gällande vissa anslag, hantering av den ekonomiska redovisningen av statliga bolag samt uppgiften att disponera en särskild kredit i Riksgäldskontoret vid inrättandet av nya myndigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1207 828300 00045 125
ap.20Allt0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)900 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)691 808
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25576 507
2009-02-25576 507
2009-03-25576 507
2009-04-25576 507
2009-05-25576 507
2009-06-25531 382
2009-07-25600 124
2009-08-25600 124
2009-09-25600 124
2009-10-25600 124
2009-11-25599 999
2009-12-25599 998
Summa7 014 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25208
2009-02-25208
2009-03-25208
2009-04-25208
2009-05-25208
2009-06-25208
2009-07-25208
2009-08-25208
2009-09-25208
2009-10-25208
2009-11-25208
2009-12-25212
Summa2 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.3RK - del till Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0031 00031 00000
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande001 8001 80000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100143 000143 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera högst 31 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511. Därutöver får Regeringskansliet disponera samtliga avgiftsinkomster från ambassaden i Islamabad. Regeringskansliet genom UD får träffa överenkommelse med danska UD om ytterligare finansiering av den verksamhet som Sverige utför åt Danmark.

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/FCK
Kammarkollegiet
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Svenska Institutet