Näringsdepartementet


Protokoll
II 4
vid regeringssammanträde
2009-10-15
N2009/7837/ITP
N2009/5591/KLS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:3 Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen15 000
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.1Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m. (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m.

1. Anslaget får användas till upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. Regeringskansliet ska utbetala belopp motsvarande statens förpliktelse i enlighet med upphandlade avtal om tillhandahållande av grundläggande betaltjänster i enlighet med proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster.

   

Återrapportering  

Post- och telestyrelsen ska i samband med att upphandlade avtal om tillhandahållande av grundläggande betaltjänster träder i kraft redovisa myndighetens insatser, hur regionala och lokala aspekter har beaktats samt resultatet av genomförd upphandling. 

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Avser bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64-65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.1020 0000
ap.20Allt0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.1120 00027 00044 6002012
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Riksdagens trafikutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet/RS
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Post- och telestyrelsen
Länsstyrelsen i Dalarna