Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2009-12-17
U2009/7241/SAM/SV
(delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån4 469
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)4 469
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet3 155
ap.1Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)3 155

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter avseende OECD-programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.1953 %0
ap.2134Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Britt-Marie Jarnhammar
Likalydande till

Regeringskansliet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket