Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/2010:SoU1, rskr. 2009/10:131) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. FAS ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

- hur årets beviljade stöd fördelat sig mellan olika stödformer,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten.

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för FAS och per huvudområde. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelat i tillämpbara delar.

2. FAS ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som har använts till internationell verksamhet, till forskningskommunikation samt för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. FAS ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

4. FAS ska redovisa insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).

5. FAS ska lämna en särskild redovisning av sitt stöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) utifrån den förstärkning av forskningsområdet som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160, området benämns ANT i propositionen).

Övrigt

Regeringen gör en genomgång av samarbetet med samtliga länder med vilka Sverige har ett mellanstatligt avtal om forskningssamarbete. FAS ska mot denna bakgrund redovisa och kommentera den samverkan som rådet har, eller förbereder, och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse, med samarbetsparter i Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea. Redovisningen ska, när så är möjligt, innefatta en kortfattad redogörelse för resultaten av samarbetet.

Prognos

3. FAS ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010

3

Uppdrag

Stöd till forskning om kvinnors hälsa

FAS ska lämna ekonomiskt stöd till forskning om kvinnors hälsa. Stödet ska ha en bred ansats inom både medicinområdet och rådets övriga ämnesområden samt omfatta såväl unga som gamla. För detta ändamål får FAS disponera en anslagspost i regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. I den årliga redovisningen av uppdraget ska FAS förutom kostnadsredovisning också redovisa forskningens omfattning och inriktning.

I samband med att den särskilda satsningen på kvinnors hälsa är avslutad ska FAS lämna en slutlig avrapportering i särskild ordning avseende insatsens genomförande och bedömda resultat.

Elöverkänslighet

FAS ska bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag ska rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap25 175
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ram)25 175

8:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap392 900
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ram)392 900

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget ska förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

FAS ska använda minst:

- 15 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika och tobak

- 15 000 000 kronor för arbetslivsforskning

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.17553 %0
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.111 7873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.1758 000358 000400 0002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2534 840
2010-02-2534 840
2010-03-2534 840
2010-04-2534 840
2010-05-2534 840
2010-06-2534 840
2010-07-2534 840
2010-08-2534 840
2010-09-2534 840
2010-10-2534 840
2010-11-2534 840
2010-12-2534 835
Summa418 075
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
8:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Elisabeth White
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Diskrimineringsombudsmannen
Ungdomsstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket