Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2009-12-10
U2009/6847/SV
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:14, 1:15, 25:12 (2008), 25:15 (2007), 25:15 (2006), 25:16 (2007) och 25:16 (2006) inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. och anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183, prop. 2008/09:99, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån1 439
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)1 439
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 895
ap.1Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)6 895

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter avseende OECD-programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk564 038
ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram)65 761
ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)8 894
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (ram)145 655
ap.4Statsbidrag till påbyggnadsutbildningar (ram)49 117
ap.5Statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar (ram)20 517
ap.8Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux (ram)271 094
ap.13Statsbidragshantering yrkesvux (ram)3 000
Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning0
ap.12Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.9Statsbidrag till yrkeshögskoleutbildning (ram)0
ap.10Validering av nyanländas yrkeskompetens (ram)0

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Anslagsposten får belastas med högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag för kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

476 000 kronor ska utbetalas till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under mars och oktober 2009 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

8 418 000 kronor ska utbetalas till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och ska avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Statens skolverk ska, utan rekvisition, utbetala 145 655 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som bidrag för verksamheten. Bidraget ska avse studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.4 Statsbidrag till påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

ap.5 Statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till påbyggnadsutbildningar till tandsköterska med nationellt fastställd kursplan enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Anslaget får även belastas med utgifter för att utöka antalet övriga påbyggnadsutbildningar med nationellt fastställd kursplan.

ap.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

ap.12 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning samt utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring under lärande i arbete för studerande. Vid fördelningen av bidrag får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha. Genomsnittslängden för utbildningarna bör vara 70 veckor.

ap.13 Statsbidragshantering yrkesvux

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration och övrig handläggning av bidrag enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.12503 %0
ap.20Inget0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.113 2363 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.43 0763 %0
ap.51 2003 %0
ap.83 709Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
25:13 ap.61:15 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.6ram
ap.7ram
25:12 (2008) Nationellt centrum för flexibelt lärande
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
25:15 (2007) Valideringsdelegationen
ap.1 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
25:15 (2006) Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
ap.1 (2006)ram
25:16 (2007) Utveckling av påbyggnadsutbildningar
ap.3 (2007)ram
ap.7 (2007)ram
ap.8 (2007)ram
25:16 (2006) Statligt stöd för utbildning av vuxna
ap.1 (2006)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.12125 00079 00046 0002012
ap.9475 000271 000204 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 79 000 000 kronor under 2010 och högst 46 000 000 kronor under 2011−2012.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-07-05500
2009-08-05500
2009-09-05500
2009-10-05500
2009-11-05500
2009-12-05500
Summa3 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.13Statsbidragshantering yrkesvux
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Geoff Erici
Likalydande till

Regeringskansliet
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samernas utbildningscentrum
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund