Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2009-12-17
Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/515/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Fö 2008:04, Kv. Fyrfotan
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPFs verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (dir. 2008:58) samt av tilläggsdirektiv till uppdraget (dir 2009:111).

Prognoser

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

18 januari

25 februari.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF95 000
ap.1Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)95 000

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för såväl särskilda pensionersättningar som pensionsersättningar.

Anslagsposten får inte användas till lön och sociala avgifter för avvecklaren.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.12 8503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF behöver inte lämna in resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisingen enligt bestämmelser i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avveckling och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Intäkter av realisationsvinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga kostnader av statens verksamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Årsredovisningen för myndigheten ska lämnas senast 30 juni 2010, d.v.s. 2 månader efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört.

Av not till årsredovisningen ska framgå eventuella åtaganden för pensionsersättningar som kan börja betalas ut efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Myndigheten ska på lämpligt sätt redovisa vilken personal som berörs.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/515/SSK
Fö2009/1609/SSK
Fö2009/2385/EPS
(delvis)