Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2009-12-21
Ju2009/10253/Å
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/9851/L6 (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:94, prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Justitiekanslern ska värna integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern ska med hög kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Återrapportering

Justitiekanslern ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivna mål samt till de uppgifter som framgår av förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern samt annan författning. Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. De åtgärder som har vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Övriga återrapporteringskrav

Justitiekanslern ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en strategisk personalförsörjning inom myndigheten.

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för anslagen 6:2 Justitiekanslern och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Intern styrning och kontroll

Justitiekanslern ska beskriva och analysera hur myndigheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget ska även omfatta identifiering av områden där den interna styrningen och kontrollen ytterligare bör förbättras samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) den 1 oktober 2010.

Pågående uppdrag

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern27 088
ap.1Justitiekanslern (ram)27 088

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern30 163
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)30 163

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.18133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 5083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna Björnemo
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Tullverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens pensionsverk