Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2009-12-21
Ju2009/10250/Å
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/8067/Å m.fl.
Se bilaga 1
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Ekobrottsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU:1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska medverka till att den ekonomiska brottsligheten minskar.

Återrapporteringskrav Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits i förhållande till ovan angivna mål. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling.

Av redovisningen ska särskilt följande framgå:  

- antal och andel timmar av Ekobrottsmyndighetens totala verksamhet som har använts för brottsförebyggande arbete,

- hur samverkan med myndigheter, näringsliv och andra organisationer har utvecklats,  

- hur Ekobrottsmyndigheten har samverkat med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet.

 

Mål Utredning och lagföring

Kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen ska förbättras. Detta ska leda till ökad lagföring.

Återrapporteringskrav Utredning och lagföring

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivna mål samt till de uppgifter myndigheten ska utföra enligt lag eller annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats.  

Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Verksamhetsresultat 

Av redovisningen ska särskilt följande framgå:

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts

- antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på

  • beslut varigenom åtal väckts
  • åtalsunderlåtelse meddelats
  • strafföreläggande utfärdats
  • åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas
  • åtal inte har väckts av andra skäl

- genomströmningstider (medel- och medianvärde)

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. De åtgärder som har vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen ska ägnas särskild uppmärksamhet.   

Övriga återrapporteringskrav

1. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av grov ekonomisk brottslighet. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av detta slag.

Mot bakgrund av regeringens satsning på en nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten ska Ekobrottsmyndigheten även redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka sina insatser mot sådan brottslighet.

I den mån myndighetens insatser för att bekämpa grov ekonomisk brottslighet och insatserna för att bekämpa grov organiserad brottslighet helt eller delvis sammanfaller kan redovisningen och analysen göras samlat.   

2. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och analysera hur arbetet med brottsutbytesfrågor har bedrivits och utvecklats.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2009 i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget har redovisats till regeringen i september 2009 (Ju2009/7517/Å). Ekobrottsmyndigheten ska mot bakgrund av den tidigare redovisningen analysera tillämpningen och utfallet av de rutiner och planer som finns vid myndigheten. Redovisningen ska även omfatta identifiering av områden där den interna styrningen och kontrollen ytterligare bör förbättras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 juli 2010.

Pågående uppdrag

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har fått i uppdrag att i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor (Ju2008/8737/Å). Uppdraget ska vara slutfört och redovisat av Ekobrottsmyndigheten till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2010. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa en utvärdering av den gemensamma funktionen senast den 31 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten420 556
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)420 556

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.112 6173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)42 055
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2535 046
2010-02-2535 046
2010-03-2535 046
2010-04-2535 046
2010-05-2535 046
2010-06-2535 046
2010-07-2535 046
2010-08-2535 046
2010-09-2535 046
2010-10-2535 046
2010-11-2535 046
2010-12-2535 050
Summa420 556
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna Björnemo
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:9, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2009/10250/Å
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/8067/Å
Ju2009/7517/Å