Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2009-12-17
U2009/7241/SAM/G
(delvis)
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Statens skolinspektion ska i sin löpande tillsyn granska varje kommuns ansvarstagande i huvudsak på huvudmannanivå för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning samt på huvudmanna- och skolnivå för förskoleklassen och barn- och ungdomsutbildningen.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmannen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav. Granskningen ska fokusera på sådana förhållanden som visat sig avgörande för god måluppfyllelse.

Handläggningen av anmälningsärenden ska vara effektiv och likvärdig.Skolinspektionen ska sträva efter att förkorta handläggningstiden.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • insatser för att kunna bedöma hur väl verksamheterna inom barn- och ungdomsutbildningen klarar att förmedla de kunskaper som ska förmedlas enligt nationella styrdokument,
  • hur myndigheten granskar verksamheternas uppföljning av de studerandes resultat inom vuxenutbildningen,
  • insatser för en förstärkt granskning av svenskundervisning för invandrare i enlighet med regeringens skrivelse Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration (skr. 2008/09:24),
  • insatser för att i den löpande tillsynen möjliggöra granskning av vissa aspekter som visat sig avgörande för god måluppfyllelse,
  • hur myndigheten utövat tillsyn över hur kommunerna handlägger ärenden om tillstånd och utövar tillsyn över enskild verksamhet samt åtgärdar eventuella brister, och
  • insatser för att förkorta handläggningstiden för anmälningsärenden.

Tillståndsprövning

Skolinspektionen ska redovisa:

  • myndighetens insatser för en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden, och
  • arbetet med en ny klassificering ur bidragshänseende av fristående skolor och resultatet av detta arbete, som ska utföras med anledning av regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) och en kommande förordning.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionens redovisning av den verksamhet som barn- och elevombudet har bedrivit ska innehålla uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt om de beslut som barn- och elevombudet har fattat.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast: 

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli, och 

den 28 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet i den utsträckning som Skolinspektionen bedömer lämplig.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa sitt arbete med att utforma och kvalitetssäkra sina arbetsmetoder för tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Skolinspektionen ska vidare redovisa hur myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits.  

Vidare ska Skolinspektionen redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt med andra myndigheter och organisationer. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten samverkat med Skolverket i syfte att bidra med underlag till arbetet i de nationella råden för gymnasieskolans yrkesprogram. 

Skolverket och Skolinspektionen har informationsuppgifter inom samma verksamhetsområde. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vilka åtgärder de har vidtagit och avser att vidta för att möta avnämarnas behov av samlad gemensam information. Av redovisningen ska framgå myndigheternas svarstid på allmänhetens frågor och hur åtgärderna bidrar till att öka tillgängligheten till information för allmänheten. Redovisningen ska lämnas senast den 9 april 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet avseende tillsyn och kvalitetsgranskning. Av redovisningen ska framgå myndighetens erfarenheter av skolornas arbete med att ge särskilt stöd till de elever som behöver det samt förekomsten av och kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. Skolinspektionen ska vidare redovisa resultat av myndighetens uppföljning av beslut i tillsyns- och kvalitetsgranskningsärenden. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2010.

Uppdrag givet i särskild ordning

1. Regeringsbeslut (U2009/4877/G) med uppgift att genomföra viss central rättning.

Uppdrag som givits till annan myndighet där Statens skolinspektion ska delta

1. Skolinspektionen ska samverka med Skolverket i verkets uppdrag att redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (U2009/7251/SAM [delvis]). Skolinspektionen ska bidra med resultat, bedömningar och analys utifrån sin verksamhet. 

2. Statens skolinspektion ska samråda med Statens skolverk vad gäller verkets uppdrag att utveckla nationella ämnes- och kursprov (U2009/7251/SAM [delvis]). Utifrån Skolinspektionens erfarenheter från arbetet med regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov (U2009/4877/G) ska Skolinspektionen föreslå de ändringar i utformningen av de nationella proven som myndigheten anser nödvändiga för uppdragets effektiva genomförande.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion336 942
ap.1Statens skolinspektion (ram)326 942
ap.2Barn- och elevombudet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får högst 20 miljoner kronor användas för genomförandet av regeringsuppdrag (U2009/4877/G) om viss central rättning.

Från anslaget får 3 miljoner kronor användas för arbetet med att gå igenom befintliga bidragsrätter för fristående skolor och göra en ny klassificering ur bidragshänseende med anledning av regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199).

ap.2 Barn- och elevombudet

Medlen får användas för kostnader för barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.19 80823 0000
ap.23003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)32 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2528 078
2010-02-2528 078
2010-03-2528 078
2010-04-2528 078
2010-05-2528 078
2010-06-2528 078
2010-07-2528 078
2010-08-2528 078
2010-09-2528 078
2010-10-2528 078
2010-11-2528 078
2010-12-2528 084
Summa336 942
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
1:2 ap.2Barn- och elevombudet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ungdomsstyrelsen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: