Utrikesdepartementet


Protokoll
I:13
vid regeringssammanträde
2009-12-17
UF2009/83256/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut33 284
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)33 284
Disponeras av Folke Bernadotteakademin12 000
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)12 000
Disponeras av regeringen450
ap.2Forskning om Raoul Wallenberg (ram)450
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet9 260
ap.5Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)1 280
ap.7Säkerhetspolitisk forskning (ram)7 980

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Cirka hälften av medlen bör fördelas som verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.2 Forskning om Raoul Wallenberg

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Från anslagsposten ska 18 488 tkr endast finansiera Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten. Anslagspostens övriga del ska fördelas på följande program: kärnvapen (8347 tkr), biologiska vapen (2353 tkr), kemiska vapen (1850 tkr), rymd- och missilfrågor (682 tkr) samt övriga frågor (1042 tkr) i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Inom ramen för anslagsposten 1:6.4 ska stöd enligt överenskommelse med myndigheten lämnas i form av expertförstärkning som tillförs Regeringskansliet för tjänstgöring vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning.

ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.

ap.7 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut.

2. Av anslagsposten får högst 2 600 000 kronor användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska institutet och staten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.1360Inget219
ap.214Inget0
ap.4999Inget522
ap.538Inget15
ap.7240Inget86
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 730
2010-02-252 730
2010-03-252 730
2010-04-252 730
2010-05-252 730
2010-06-252 730
2010-07-252 730
2010-08-252 730
2010-09-252 730
2010-10-252 730
2010-11-252 730
2010-12-252 732
Summa32 762
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

SB Internrevision
UD-EC
UD-SP
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
Fö-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
FA-RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Folke Bernadotteakademin
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen