Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:II

2009-12-17
U2009/7241/SAM/S (delvis)
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU:1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sameskolstyrelsens uppgifter framgår av sameskolförordningen (1995:205). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Samisk förskola och fritidshem

Sameskolstyrelsen får erbjuda förskola och fritidshem där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa följande resultat:

- antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem och en jämförelse med de två föregående åren.

- intäkter och kostnader per plats i förskola och fritidshem med jämförelse för de senaste två åren, vilka ska analyseras och kommenteras.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliten i samisk förskola och fritidshem samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Undervisning

Sameskolstyrelsen ska ge samiska barn en skolutbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa följande :

-den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten samt kostnaden för undervisning per elev jämförda med de senaste två åren,

-antalet elever i förskoleklass, sameskolan och i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser,

-andelen elever i sameskolan som når målen enligt kursplanen i samiska, uppdelat på elever med samiska som första språk respektive som andraspråk,

-andelen elever i årskurserna fem och nio som inte når målen enligt kursplanerna för sameskolan eller i den integrerade undervisningen, inkluderande analys av orsaker samt bedömning av åtgärder för att öka måluppfyllelsen, och

- antalet elever med skolskjuts och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader per elev för detta.

Myndigheten ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för undervisning i samiska samt redovisa genomförda insatser för att utveckla utbildningen vid sameskolorna och i den integrerade samiska undervisningen.

1.3 Läromedel

Sameskolstyrelsen ska främja och utveckla produktion av läromedel för samisk undervisning.

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året uppdelade på de tre språkvarieteterna.

1.4 Utgiftprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli, och

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Sameskolstyrelsens och sameskolornas organisation ska vara flexibel och behovsinriktad.

Alla uppgifter som rör individer ska så långt som möjligt vara uppdelade på kön.

Myndigheten ska i all sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Myndigheten ska redovisa hur man samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän.

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska följa upp och utvärdera den nya organisationen med en rektor på varje skola.

Sameskolstyrelsen ska redovisa sitt arbete med att utöka den integrerade samiska undervisningen. Myndigheten ska även redovisa detta arbete i en särskild rapport till Sametinget senast den 1 februari 2011. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 553
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 553

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid ska kategori E gälla.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.17973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 213
2010-02-252 213
2010-03-252 213
2010-04-252 213
2010-05-252 213
2010-06-252 213
2010-07-252 213
2010-08-252 213
2010-09-252 213
2010-10-252 213
2010-11-252 213
2010-12-252 210
Summa26 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0024 00051 000-27 000-27 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola, fritidshem samt undervisning i sameskolan och integrerad förskoleklass delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen    ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklass för samiska barn (2 kap. 3 § sameskolförordningen 1995:205). Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen om ersättning för elever i sameskolan (SKOLFS 1995:50). Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Jordbruksdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Sametinget