Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2009-12-21
UF2009/83256/PLAN (delvis)
UF2009/83257/USTYR (delvis)
Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87, prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutets redovisning i enlighet med 3 kap., 1 och 2 §§, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska på alla områden göras per utgiftsområde och vad gäller utgiftsområde 7 per underindelning Internationellt utvecklingssamarbete respektive Reformsamarbete i Östeuropa.

2. Svenska institutet ska redovisa total kostnadsfördelning per land inom respektive utgiftsområde, underindelning och uppdrag.

3. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2010-2014 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4. Svenska institutet ska redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

5. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning.

6. Svenska institutet ska redovisa fördelningen av intäkter och kostnader på förvaltning och verksamhet vid Svenska institutet i Paris. Full kostnadstäckning ska eftersträvas för uthyrning av gästlägenheterna.

7. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

8. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för portalen Studyinsweden.se.

9. Svenska institutet ska inom reformsamarbetet i Östeuropa redovisa antalet studiebesök från respektive land.

10. Svenska institutet ska redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

11. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

12. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen ska kommenteras.

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

1. Svenska institutet ska aktivt medverka till att ta vara på det främjandetillfälle som Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai erbjuder.

2. Svenska institutet ska aktivt medverka i främjandet av Sverigebilden i USA, särskilt i de tematiska satsningar som beslutas i samråd med Sveriges ambassad i Washington D.C.

3. Svenska institutet erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet91 273
ap.1Svenska institutet (ram)91 273

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet65 447
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)65 447
ap.2.1Visbyprogrammet (ram)53 447
ap.2.2Ledarskapsprogrammet (ram)10 000
ap.2.3Demokratiinsatser i Ryssland (ram)2 000

Villkor för anslag 1:11

ap.2.1 Visbyprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Visbyprogrammet ska omfatta den akademiska nivån, gymnasienivån och vuxenutbildningen. Utbytet på den akademiska nivån ska prioriteras. Vuxenutbildningen ska börja fasas ut under 2010. 

Av anslagsposten får högst 4 450 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.2.2 Ledarskapsprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Programmet ska riktas till unga ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Finansieringen av ledarskapsprogrammet ska delas med deltagarnas arbetsplatser i respektive land samt svenska företag, myndigheter eller organisationer som är involverade i programmet.

Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.2.3 Demokratiinsatser i Ryssland

Insatserna ska i första hand göras inom områdena media och jämställdhet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet30 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)30 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 3 350 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 3 150 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet20 350
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)20 350

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Ukraina, Georgien, Vitryssland och Västra Balkan.

3 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 7383 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.103 %0
ap.2.203 %0
ap.2.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:9 Svenska institutet
ap.17 0004 0003 0002012
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.129 00024 0005 0002013
ap.2.23 0003 00002013
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.18 0005 0002 0002012
ap.11.32 0002 00002012
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.56 0003 0002 0002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Övrig Sverigeinformation
Sweden Bookshop-1891003 0002 90010011
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § Avgiftsförordningen, andra stycket, får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2010 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

SB SAM
SB, Internrevision
Ju SIM
UD EC
UD USTYR
UD RS
UD PLAN
Fi BA
U UH
IJ JÄM
Ku KR
Ku MFI
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Senast uppdaterad: