Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
26

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2010-2014

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidrag och sponsormedel

Riksarkivet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Riksarkivet tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av de totala intäkterna.

2

Organisationsstyrning

Riksarkivet ska redovisa vilka effekter avseende den samlade arkivverksamheten som inordnandet av landsarkiven i Riksarkivet fått för verksamheten och för kompetensförsörjningen.

3

Uppdrag

Avtal med Stockholms kommun, Region Värmland och Malmö kommun

Riksarkivet ska ta fram förslag till nya avtal mellan staten och Stockholms kommun, Region Värmland och Malmö kommun avseende de uppgifter Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv utför i Riksarkivets ställe. Riksarkivet ska lämna förslag på avtal till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2010.

EU:s strukturfondsprogram

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2010. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Regionalt tillväxtarbete

Riksarkivet ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010. 

Riksarkivet ska även i årsredovisningen för 2010 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. Riksarkivet ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2010 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Arkiv från avvecklingsmyndigheter

Riksarkivet ska ta fram en långsiktig strategi som ska vägleda myndigheten i arbetet när det gäller hanteringen av arkiv från myndigheter som avvecklas i statsförvaltningen. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 1 september 2010. Eventuella ekonomiska konsekvenser ska redovisas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet345 553
ap.1Riksarkivet och landsarkiven (ram)345 553

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 11 951 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Av anslaget får högst 10 000 000 kronor användas för verksamheten vid Svensk arkivinformation (SVAR).

6:2

Bidrag till regional arkivverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet6 406
ap.1Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)6 406

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet ska fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

Riksarkivet ska i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet ska lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
6:1 Riksarkivet
ap.113 8223 %0
6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)101 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-0486 388
2010-03-1986 388
2010-06-2186 388
2010-09-2186 389
Summa345 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Riksarkivet och landsarkiven

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR-11 558010 00010 0000-11 558
Digitaliseringstjänster02 20015 85115 85102 200
Heraldisk uppdragsverksamhet00909000
Stöd till arkivbildare0010 00010 00000
Övrig uppdragsverksamhet008 2008 20000
Summa-11 5582 20044 14144 1410-9 358
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0030 000030 00030 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv009 00009 0009 000
Rådgivning till kommuner och enskilda001 70001 7001 700
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd001 50001 5001 500
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)006 00006 0006 000
Övrigt000000
Summa0048 200048 20048 200
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. 

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Ann Aurén
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms kommun
Region Värmland
Malmö kommun