Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
37

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet9 866
ap.9Riksarkivet (ram)9 866
Disponeras av Riksantikvarieämbetet14 651
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)14 651
Disponeras av Statens kulturråd6 002
ap.7Statens kulturråd (ram)2 347
ap.13Centrala museer (ram)3 655
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 150
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 150
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 474
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 474

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7713 %0
ap.92963 %0
ap.104403 %0
ap.11353 %0
ap.121943 %0
ap.131093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2596
2010-02-2596
2010-03-2596
2010-04-2596
2010-05-2596
2010-06-2596
2010-07-2596
2010-08-2596
2010-09-2596
2010-10-2596
2010-11-2596
2010-12-2594
Summa1 150
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.11Institutet för språk och folkminnen
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25540
2010-02-25540
2010-03-25540
2010-04-25540
2010-05-25540
2010-06-25540
2010-07-25540
2010-08-25540
2010-09-25540
2010-10-25540
2010-11-25540
2010-12-25534
Summa6 474
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 221
2010-02-251 221
2010-03-251 221
2010-04-251 221
2010-05-251 221
2010-06-251 221
2010-07-251 221
2010-08-251 221
2010-09-251 221
2010-10-251 221
2010-11-251 221
2010-12-251 220
Summa14 651
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.10Riksantikvarieämbetet
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25822
2010-02-25822
2010-03-25822
2010-04-25822
2010-05-25822
2010-06-25822
2010-07-25822
2010-08-25822
2010-09-25822
2010-10-25822
2010-11-25822
2010-12-25824
Summa9 866
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.9Riksarkivet
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25196
2010-02-25196
2010-03-25196
2010-04-25196
2010-05-25196
2010-06-25196
2010-07-25196
2010-08-25196
2010-09-25196
2010-10-25196
2010-11-25196
2010-12-25191
Summa2 347
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.7Statens kulturråd
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Institutet för språk och folkminnen
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer