Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
35

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förintelsens minnesdag

Forum för levande historia ska redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Prognoser 2010-2014

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Forum för levande historia ska i årsredovisningen för 2010 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance

Forum för levande historia ska företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen ska Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen m.m. ska redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Mot bakgrund av regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95) ska Forum för levande historia fortlöpande uppdatera kartläggningen av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:6

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia45 060
ap.1Forum för levande historia (ram)45 060

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:6 Forum för levande historia
ap.11 3523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 755
2010-02-253 755
2010-03-253 755
2010-04-253 755
2010-05-253 755
2010-06-253 755
2010-07-253 755
2010-08-253 755
2010-09-253 755
2010-10-253 755
2010-11-253 755
2010-12-253 755
Summa45 060
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:6 ap.1Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IM
Utrikesdepartementet/FMR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer