Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
39

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Talboksverksamhet

Målet är att produktionen och förvärven av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige.

Återrapportering talboksverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • produktion och förvärv av talböcker samt genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal låntagare,
 • utlåning.

Punktskriftsverksamhet

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och särskilt beakta tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Återrapportering punktskriftsverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • antal producerade och förvärvade punktskriftsböcker,
 • antal sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
 • åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt
 • resultatet av dessa åtgärder,
 • tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Studielitteraturverksamhet

Målet är att högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.

Återrapportering studielitteraturverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:

 • antal låntagare,
 • produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
 • utlåning,
 • genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa hur man samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgången till anpassade läromedel.

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010-2014

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 1:5 ska ha samma struktur som återrapporteringen för Studielitteraturverksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 • 18 januari 2010
 • 25 februari 2010
 • 6 maj 2010
 • 29 juli 2010
 • 28 oktober 2010

Bidrag och sponsormedel

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Samverkan med Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Taltidningsnämnden har i två rapporter identifierat möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna ska under 2010 fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna. Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:3

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket74 310
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)74 310

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Av anslaget får högst 400 000 kronor användas för bidrag till Synskadades Riksförbund för verksamhet med Punktklubben för barn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 2293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 0002 5002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 173
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 193
2010-02-256 193
2010-03-256 193
2010-04-256 193
2010-05-256 193
2010-06-256 193
2010-07-256 193
2010-08-256 193
2010-09-256 193
2010-10-256 193
2010-11-256 193
2010-12-256 187
Summa74 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 20001 2001 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Rebecka Randler
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/ST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Taltidningsnämnden
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning
Synskadades Riksförbund