Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2009-12-10
U2009/7158/SV
Myndigheten för yrkeshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.  

Utbildningar som bedrivs enligt äldre författningar med stöd av övergångsregler i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ska särskiljas i myndighetens återrapportering.  

All individstatistik som återrapporteras ska vara könsuppdelad, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Vidare ska myndigheten vid sina utvärderingar anlägga ett jämställdhetsperspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Arbetslivets kompetensbehov − omvärldsanalys och uppföljning

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska med stöd av lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelsefulla för individen och samhället samt ha en från samhällssynpunkt lämplig regional placering.

Återrapportering

Redovisningen i årsredovisningen ska omfatta antalet under 2009 pågående och påbörjade utbildningar inom yrkeshögskolan samt övertagen kvalificerad yrkesutbildning. Data ska vara fördelade på utbildningsområden enligt den standard för klassificering av enskilda utbildningar som Statiska centralbyrån fastställt i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) och på län.

Vidare ska följande redovisas i årsredovisningen

− förändringen i utbildningsutbudet jämfört med 2007 och 2008 avseende utbildningsområden enligt SUN och län,    

− bedömningen av utbildningsutbudets nuvarande relevans och analysen av det framtida behovet av utbildning inom olika sektorer och regioner, 

− hur Arbetsmarknadsrådet har utnyttjats och vilka övriga parter myndigheten samverkat med i sin omvärldsbevakning, och

− vilka insatser som främjat myndighetens analyskapacitet samt hur samverkan med avnämare på nationell och regional nivå genomförts under året.

1.2 Utbildningsverksamhetens inriktning och omfattning samt fördelning av statsbidrag och särskilda medel

Statsbidrag eller särskilda medel får under vissa förutsättningar lämnas för utbildningar inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska därvid särskilt beakta bl.a. behovet av utbildning inom smala yrkesområden.

Utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får uppgå till högst 3 055 årselevplatser med statligt studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och högst 1 006 sådana platser enligt avdelning B 1 i samma bilaga.  

Statsbidragshanteringen ska präglas av ett över tid hållbart utnyttjande av tilldelade medel som bidrar till en stabil dimensionering av antalet platser inom yrkeshögskolan.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa beskrivande data om hur statsbidrag och särskilda medel för utbildning inom yrkeshögskolan samt övertagen kvalificerad yrkesutbildning fördelats. Redovisningen ska, om det är möjligt och ändamålsenligt, ske på ett sådant sätt att en jämförelse kan göras med tidigare års redovisningar från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Redovisningen ska avse

− antalet årsplatser fördelat på årsplatser med statsbidrag eller särskilda medel och årsplatser för vilka statsbidrag eller särskilda medel inte har lämnats, 

− hur stödet har fördelats vad gäller utbildningar med olika längd, 

− stödet per årsplats eller årsstudieplats,

− beslutade och utbetalade medel för året, 

− ekonomiska åtaganden för budgetåren 2010−2013, och

− vilka initiativ myndigheten har tagit för att fördelningen av statsbidrag och särskilda medel ska bidra till en stabil dimensionering av utbildningsverksamheten. 

Myndigheten ska också redovisa beskrivande data om de studerande i de olika utbildningarna.

Av redovisningen ska framgå

− utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund fördelat på åldersintervall, utbildningsområde enligt SUN, utbildningslängd och typ av examen eller motsvarande,

− sysselsättning året efter avslutad utbildning,

− hur antalet inskrivna studerande fördelar sig mellan utbildningsområden enligt SUN samt sådana utbildningsområden och län i en jämförande tidsserie för 2009 och tre år bakåt i tiden, och

− antal sökande per utbildningsområde enligt SUN.

1.3 Administration av ansökningar

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa antal bifalls- och avslagsbeslut vad gäller ansökningar om statsbidrag eller särskilda medel fördelade på utbildningsområden enligt SUN och län.

Vidare ska åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att effektivitet och rättssäkerhet präglar handläggningen av ärenden redovisas.

1.4 Uppdragsutbildning

En utbildningsanordnare ska enligt förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning anmäla till myndigheten att en utbildning ska bedrivas som uppdragsutbildning.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa antalet anmälda utbildningar till myndigheten samt hur antalet studerande fördelats på utbildningsområden enligt SUN och län. Vidare ska redovisas de avgifter som har tagits ut av myndigheten samt hur dessa fördelats på studiedokumentation och administration respektive tillsyn och uppföljning.

1.5 Tillsyn och kvalitetsgranskning

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska väsentligen genomföras i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen och bedrivas med hög kvalitet. De studerande ska enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Utbildningsanordnaren ska verka för att de studerande tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningarna.  

Myndigheten ska enligt förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan utöva tillsyn över och främja kvaliteten i utbildningarna inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete utvärderas och att resultaten följs upp.  

Resultatet av tillsynen och kvalitetsgranskningen ska rapporteras till utbildningsanordnarna. Handläggningen av anmälningsärenden ska vara effektiv och likvärdig och information om missförhållanden ska behandlas skyndsamt. 

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa

− vilka insatser myndigheten har gjort för att utveckla kvalitetskriterier, indikatorer och metoder som möjliggör en effektiv och rättssäker kvalitetsgranskning och tillsyn över yrkeshögskolans utbildningar,

− hur myndigheten stödjer anordnarna i kvalitetsarbetet,

− hur myndigheten arbetar för att främja utbildningarnas kvalitet,

− omfattningen och inriktningen av myndighetens tillsyn och kvalitetsarbete,

− antal och typ av tillsynsärenden som har uppkommit på initiativ av dels myndigheten, dels andra aktörer,

− vilka avvikelser från mål och bestämmelser som har konstaterats vid tillsyn och uppföljning samt vilka åtgärder som har vidtagits,

− hur de studerandes inflytande är organiserat i verksamheten, och

− myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

1.6 Kommunikation och dokumentation

Myndigheten ska svara för att yrkeshögskolan ska vara känd och attraktiv bland studerande i arbetslivet och bland allmänheten.

Myndigheten ska enligt förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan svara för ett register med uppgifter om de studerande i utbildningar inom yrkeshögskolan med uppgift om studieresultat, betyg och examina.

Återrapportering

I årsredovisningen ska de initiativ som myndigheten har tagit för att informera om yrkeshögskolans utbildningar redovisas.  

Vidare ska de insatser som har vidtagits för att utveckla studiedokumentationssystemet för utbildningarna inom yrkeshögskolan anges.

1.7 Utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

 

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa fattade beslut om statligt stöd för 2009 och 2010. Av redogörelsen ska framgå hur bidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare.

1.8 Validering och bedömning av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering, ansvara för bedömning av vissa utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar samt vara behörig myndighet vad gäller vissa frågor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv  2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommisionens förordning (EG) nr 755/2008.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa

− vilka insatser som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts vad gäller arbetet med en nationell struktur för validering,

− vilka myndigheter och organisationer samarbete har bedrivits med,

− antalet ärenden och vilka typer av frågor som har hanterats vad gäller bedömning av utländska yrkesutbildningar, och 

− antal och typ av ärenden som har hanterats till följd av direktivet 2005/36/EG nr 755/2008.

1.9 Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten är nationell samordningspunkt för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF).

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa vilka insatser och åtgärder som uppgiften att vara en nationell samordningspunkt för EQF har föranlett.

1.10 Prognoser

Myndigheten ska redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) utgiftsprognoser för 2009−2012 för samtliga anslag myndigheten disponerar. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas i en bilaga till prognosen. Prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter ska göras i kostnadstermer.

Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid nedanstående prognostillfällen:      

       − den 30 juli 2009, och

       − den 29 oktober 2009.  

Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosen ska även omfatta volymer uttryckt i årsplatser. Prognosen ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vid varje prognostillfälle innan den redovisas.

1.11 Övriga återrapporteringskrav

Försäkringsärenden

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa antal inträffade försäkringsärenden inom ramen för den personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring som myndigheten har tecknat.

Jämställdhet

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur den i sin verksamhet bidragit till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen och hur myndighetens interna jämställdhetsarbete har bedrivits.

2

Organisationsstyrning

2.1 Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning och hållbar tillväxt på arbetsmarknaden. Av myndighetens verksamhetsplanering ska framgå vilka åtgärder som planeras för att samordna utbildningsutbudet i syfte att främja hållbar tillväxt på arbetsmarknaden.

2.2 Samverkan med Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

Myndigheten ska samverka med Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03) i frågor som rör de pågående organisationsförändringarna för de eftergymnasiala yrkesutbildningarna som inte omfattas av högskolelagen.

Tillgångar och skulder från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning som inte övertas av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. överlåts till Myndigheten för yrkeshögskolan till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I de fall överlåtelse sker, övertar Myndigheten för yrkeshögskolan ansvaret för tillgångar och skulder från och med den 1 juli 2009.

3

Uppdrag

3.1. Kompletterande utbildningar

Myndigheten ska utarbeta förslag om vilka av de utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar som ska överföras till yrkeshögskolan, hur överföringen ska ske samt vilka utbildningar som bedöms ha bättre förutsättningar att fortsätta och utvecklas utanför yrkeshögskolan och hur det ska ske. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2009.

3.2. Validering av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska leda en verksamhet om validering av utländsk yrkeskompetens för nyanlända invandrare. Uppdraget avser validering av kunskaper och kompetenser utanför det akademiska utbildningsområdet. Myndigheten ska samråda med Arbetsförmedlingen om möjligheten till validering för arbetssökande med utländsk yrkeskompetens. Validering ska genomföras i enlighet med de metoder och modeller som de centrala branscherna har tagit fram eller i förhållande till kunskapsmål och kriterier som utarbetats för utbildningar inom yrkeshögskolans regelverk. Utförare av validering ska vara en central branschorganisation eller den som av en central branschorganisation har getts mandat att genomföra validering i enlighet med branschens modeller och metoder eller anordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast i anslutning till årsredovisningen för 2011.

3.3. Kartläggning av kvalifikationsbeskrivningar för European Qualifications Framework

Myndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter kartlägga hur väl de svenska utbildningarna svarar mot de krav som ställs i rekommendationen för European Qualifications Framework (EQF) samt i vilken utsträckning måldokument och kvalifikationsbeskrivningar inom det offentliga utbildningsväsendet behöver förändras. Kartläggningen ska göras med särskilt fokus på läranderesultat (learning outcomes) och kvalitetssäkringssystem. Myndigheten ska vidare redovisa hur berörda parter involveras i samverkansarbetet med kartläggning av svenska utbildningar samt i vilken utsträckning branscher och privata organisationer uppvisar intresse av att knyta sina respektive kvalifikationer till en nationell referensram för livslångt lärande. Myndigheten ska även kartlägga vilka kvalifikationer i arbetslivet som skulle kunna vara aktuella för nivå 6−8 inom EQF. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2010. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan257 682
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning (ram)63 863
ap.14Statsbidrag för kompletterande utbildningar (ram)80 905
ap.15Bidrag för kvalificerad yrkesutbildning (ram)30 000
ap.16Statsbidrag för påbyggnadsutbildningar (ram)52 523
ap.17Statsbidrag för vissa påbyggnadsutbildningar (ram)20 391
ap.18Validering av nyanländas yrkeskompetens (ram)10 000

Villkor för anslag 1:15

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Vid fördelningen av bidrag får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

ap.14 Statsbidrag för kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Anslagsposten får belastas med högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag för kompletterande utbildningar enligt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan i varje särskilt fall.

ap.15 Bidrag för kvalificerad yrkesutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning samt utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring enligt avtal med kammarkollegiet under lärande i arbete för studerande. Vid fördelningen av bidrag får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

ap.16 Statsbidrag för påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

ap.17 Statsbidrag för vissa påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för påbyggnadsutbildning till tandsköterska med nationellt fastställd kursplan enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Anslaget får även belastas med utgifter för att utöka antalet övriga påbyggnadsutbildningar med nationellt fastställd kursplan.

ap.18 Validering av nyanländas yrkeskompetens

Anslagsposten får belastas med utgifter för genomförande av validering enligt nedanstående fördelning. Totalt 2 000 000 kronor får användas för revidering av bedömningsunderlag för validering. Totalt 1 000 000 kronor får användas till utveckling av en databas med underlag för validering samt registrering av utförare av validering. Totalt 1 000 000 kronor får användas för uppföljning och utvärdering av uppdraget under avsnitt 3.2 om Validering av utländsk yrkeskompetens och totalt 6 000 000 kronor får användas för ersättning till utförare av validering. Utgångspunkten ska vara att en valideringsprocess i genomsnitt bör kosta högst 15 000 kronor.

1:17

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan243 152
ap.2Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (ram)243 152

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning samt utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring under lärande i arbete för studerande. Vid fördelningen av bidrag får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

Anslagsposten får vidare belastas med högst 3 400 000 kronor för bidrag enligt med förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken.  

Högst 175 000 kronor får användas för att främja studerandeinflytandet inom kvalificerad yrkesutbildning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.111 916Inget0
ap.142 160Inget0
ap.15900Inget0
ap.161 500Inget0
ap.17540Inget0
ap.18300Inget0
1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
ap.2117 019Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.11475 000271 000204 000
ap.15125 00079 00046 000
1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
ap.21 800 0001 322 847477 153
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning anslagspost 11 besluta om bidrag till yrkeshögskoleutbildning, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 271 000 000 kronor under 2010 och högst 204 000 000 kronor under 2011−2013.  

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning anslagspost 15 besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 79 000 000 kronor under 2010 och högst 46 000 000 kronor under 2011−2013.

Myndigheten bemyndigas också att under 2009 för ramanslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 322 847 000 kronor under 2010 och högst 477 153 000 kronor under 2011−2013.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet005500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1−6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Uppdragsverksamhet25110050050000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Dan Fagerlund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion