Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1241) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppföljning och utvärdering

Skolverket ska särskilt redovisa: 
 • vilka uppföljningsstudier och utvärderingar som genomförts,
 • vilka förändringar av uppföljningssystemet som genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier.

All individbaserad uppföljningsinformation ska, där det bedöms vara relevant, redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Styrning

Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka förändringar av styrdokumenten samt det nationella provsystemet som genomförts, och
 • vilka insatser som vidtagits för att implementera styrdokumenten och det nationella provsystemet samt omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka utvecklingsinsatser som genomförts och deras omfattning. 

Återrapporteringskrav avseende vissa frågor

 1. Skolverket ska senast den 3 maj 2010 redovisa vilken strategi myndigheten har för att följa upp och utvärdera hur olika avnämare bedömer myndighetens insatser inom uppföljning, utvärdering, styrning och utveckling samt andra relevanta områden.
 2. Skolverket ska särskilt redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige och det svenska utbildningssystemet samt information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. I detta ingår bl.a. IT-portalen Utbildningsinfo.se och Nationellt refererenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska även redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer. 
 3. Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare och fortbildning i specialpedagogik inklusive fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). Vidare ska Skolverket redovisa sitt arbete med fortbildning av personal i förskolan enligt förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan och myndighetens särskilda uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan (U2009/2216/S). Redovisningen ska omfatta en sammanställning av upphandlade kurser, antal deltagare per skolhuvudman i upphandlade respektive reguljära kurser, utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning. 
 4. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Det ska framgå om samtliga anmälda till utbildningen kunnat beredas plats. Om inte samtliga kunnat beredas plats, ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisingen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och ske per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.  
 5. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper. 
 6. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, såväl med avseende på innehållet i arbetet som resursåtgång.   

 Återrapporteringskrav avseende statsbidrag 

 1. Skolverket ska lämna en redovisning av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som Skolverket ansvarar för.
 2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagsposterna 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. 
 3. Skolverket ska begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 4. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola uppdelade på de olika verksamhetsformerna. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2010.   
 5. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever eller studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2010.
 6. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2009 och vårterminen 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2010 . 
 7. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2010. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan de olika barn- och elevkategorierna och per verksamhets- eller skolform för höstterminen 2009 och vårterminen 2010. Redovisningen ska även innehålla en analys av utfallet och en bedömning av den fortsatta utvecklingen
 8. Skolverket ska särredovisa kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna. 

Återrapporteringskrav avseende prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Skolverket ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.

Skolverket och Skolinspektionen har informationsuppgifter inom samma verksamhetsområde. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vilka åtgärder som de har vidtagit och avser att vidta för att möta avnämarnas behov av samlad gemensam information. Av redovisningen ska framgå myndigheternas svarstid på allmänhetens frågor och hur åtgärderna bidrar till att öka tillgängligheten för allmänheten. Redovisningen ska lämnas senast den 9 april 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).  

Samverkan

Skolverket ska
 • redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), och
 • samverka med berörda myndigheter om den europeiska databasen Ploteus.

Resursåtgång 

Skolverket ska
 • lämna en redovisning av sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning, samt på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som Skolverket bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning samt utveckling, och
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1.1 Statens skolverk som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning och utveckling samt andra relevanta områden.  

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Skolverket ska göra en bedömning av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Skolverket ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Utvecklingsområden kan antingen bedömas finnas hos samtliga huvudmän och verksamheter eller en viss grupp som framträder vid analysen av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Skolverket ska samverka med Skolinspektionen. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2010 och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.
 2. Skolverket ska redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar senast den 1 april 2010 för verksamhetsåret 2009. Av redogörelsen ska framgå antalet studerande som har deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelade på stödform sam utbildningskategorier. Alla uppgifter om studerande ska vara fördelade på ålder och kön.
 3. Skolverket ska den 2 augusti 2010 redovisa en bedömning av de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning - samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 4. Skolverket ska utveckla Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att erhålla ett mer detaljerat underlag för prognoser av tillgång och behov av lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) samt undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av lärarutbildningens olika inriktningar. Den regionala aspekten ska även beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå det arbete som genomförts och de resultat som uppnåtts under 2010.
 5. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat i ämnesbetyg och på nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 9 framgår på skolnivå. För varje skola ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret och den genomsnittliga avvikelsen de senaste fyra åren. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Om Skolverket finner det relevant kan analysen referera till och eventuellt leda till en uppdatering av de resultat som redovisades i rapporten Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (Skolverkets rapport 300, 2007). Resultaten för läsåret 2008/09 ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 19 januari 2010.
 6. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av IT kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Den del av uppdraget som avser uppföljning av lärare och skolor ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) första gången senast den 15 april 2009. Den del av uppdraget som avser uppföljning av barn och elever ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)första gången senast den 15 april 2010.
 7. Skolverket ska utvärdera den verksamhet som genomförts med stöd av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Utvärderingen bör även omfatta fristående skolor med engelskspråkig inriktning. Utvärderingen ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2010.
 8. Skolverket ska representera Sverige i det arbete som bedrivs av EU-kommissionen med att utarbeta och inrätta en språkindikator för främmande språk. Verket ska också ansvara för genomförandet av språkstudien.
 9. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov- och bedömningsmaterial inom provbanken, diagnostiska material och nationella ämnes- och kursprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov och program. Detta uppdrag ersätter tidigare givna uppdrag avseende det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G). Skolverket ska dessutom utarbeta diagnostiskt material avseende naturorienterande ämnen för grundskolans årskurser 1-6. Materialet ska successivt göras tillgängligt för skolor från och med vårterminen 2010.
 10. Skolverket ska inför Statens folkhälsoinstituts arbete med en folkhälsopolitisk rapport rapportera om utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med institutet. Utgångspunkten ska vara institutets och Skolverkets tidigare arbete med att utveckla bestämningsfaktorer för hälsan. Rapporten ska lämnas till Statens folkhälsoinstitut senast den 29 april 2010. 
 11. Skolverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbetet och särskilt uppmärksamma det som framgår av 14 §. Myndigheten ska även redovisa åtgärder som vidtagits i enlighet med prioriteringarna i Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.
 12. Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Skolverket ska även kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete förväntas Skolverket ta del av internationella erfarenheter inom området. Skolverket ska även samverka med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet.
 13. Skolverket ska driva ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska också delta i internationellt samarbete vad gäller yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet. Uppdraget omfattar även internationellt samarbete vad gäller dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning. Skolverket ska löpande eller när så är påkallat redovisa verkets insatser inom området till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Detta uppdrag ersätter Skolverkets tidigare uppdrag (U2001/4022/G).
 14. Skolverket ska lämna förslag på hur yrkestävlingar på skolnivå kan utformas för att stimulera kvalitetsutveckling inom gymnasial yrkesutbildning. Myndigheten för skolutveckling har i sin redovisning av ett tidigare regeringsuppdrag (U2008/1323/G) bedömt att det finns förutsättningar för att tävlingar i yrkesskicklighet för gymnasieskolans elever ska kunna bidra till kvalitetsutveckling och främjande av entreprenörskap. I uppdraget till Skolverket ingår att inom ett begränsat antal skolor och yrken genomföra tävlingar på prov. Tävlingarna ska utvärderas. Myndigheten ska även lämna förslag på hur yrkestävlingar på skolnivå kan utvecklas och genomföras nationellt samt redovisa beräknade kostnader för detta. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Youth Skills Sweden, den svenska organisationen för yrkeslandslaget. En delredovisning innehållande kostnadsberäkningar för genomförande av yrkestävlingar i full skala ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2010.
 15. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2010. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011.
 16. Skolverket ska särskilt stödja huvudmännen i arbetet med uppföljning och behovsanalyser samt med den fortsatta utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning med utgångspunkt i Skolinspektionens iakttagelser (rapport 2009:4) och i linje med nationella mål och syften. Skolverket ska redovisa hur arbetet fortlöper till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2011.
 17. Skolverket har tidigare givits i uppdrag att inleda arbetet med att inrätta nationella råd för yrkesprogrammen (U2009/5399/G). Utöver vad som angivits i det uppdraget ska Skolverket med stöd av de nationella programråden analysera tillgång till och kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Vidare ska Skolverket i samråd med Arbetsförmedlingen analysera elevernas etablering på arbetsmarknaden, följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden. Skolverket ska samverka med Skolinspektionen i syfte att inhämta underlag till arbetet i de nationella programråden. Skolverket ska lämna en delredovisning avseende arbetet i de nationella råden för yrkesprogrammen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 4 oktober 2010. Därefter ska resultatet av arbetet i de nationella råden återrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartemenet) årligen, senast den 31 oktober.
 18. Skolverket ska, i enlighet med det förslag som lämnades i verkets rapport med dnr 71-2009:96 bygga ut det befintliga datalagret Microdata Online Access (MONA) på Statistiska centralbyrån med uppgifter om vuxenstuderandes sysselsättning före, under och efter studierna. Skolverket ska även förbereda för att samla in uppgifter om slutbetyg och kommande uppgifter om gymnasieexamina som erhålls genom studier inom vuxenutbildningen. Databasen ska kunna användas från och med den 1 december 2010. För finansiering får Skolverket använda medel från resterande del av det bidrag som Skolverket erhöll 2001 för validering av utländsk yrkeskompetens (U2001/3532/V).
 19. Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i svenska, matematik och engelska. Proven ska kunna börja användas från och med vårterminen 2012. 
 20. Skolverket ska följa upp hur kommuners hantering av det kommunala informationsansvaret har utvecklats och förändrats sedan tidigare kartläggning (Information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret, Skolverket, dnr 2005:3341), i fråga om hur arbetet organiseras, hur informationsinsamling sker och vilka individuella åtgärder som erbjuds. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även verka för kunskapsspridning om sina slutsatser och rekommendationer gällande kommuners hantering av informationsansvaret. Uppdraget ska genomföras i samråd med Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2011.
 21. Skolverket ska bistå Utbildningsdepartementet i Sveriges deltagande i OECD-projektet Evaluation and Assessment Framework for Improving School Outcomes.
 22. Skolverket ska erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna ska vända sig till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor per elev. För 2009 får myndigheten använda högst 40 miljoner kronor för uppdraget.

Uppdrag givna i särskild ordning som reviderats i regleringbrev

 1. Regeringsbeslut den 19 april 2007 (U2007/3168/S) med uppdrag att svara för fortbildning av lärare, samt uppdrag genom ändring i regleringsbrevet för 2007 den 19 september och den 11 oktober 2007 att svara för kompetensutveckling i specialpedagogik (U2007/6066/G och U2007/6310/G), och regeringsbeslut den 29 november 2007 med uppdrag att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/7558/SV).
 2. Regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1045/SV) med uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget ändras på så sätt att övergångstiden då de prov som inte är IT-baserade får användas förlängs fram till den 1 januari 2011. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2010.
 3. Regeringsbeslut den 12 juni 2008 (U2006/9049/S) med uppdrag att planera och genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Uppdraget omfattar både det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående utbildningsverksamheter.  Uppdraget utökades i regleringsbrevet för 2008 genom att Skolverket dels ska utvärdera IT-portalen utbildningsinfo.se utifrån ett jämställdhetsperspektiv i syfte att kvalitetssäkra ett könsneutralt vägledningsverktyg, dels ska kartlägga ämnet idrott och hälsa i grundskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på följande aspekter: pojkars och flickors attityder till ämnet som helhet och till olika delmoment, elevernas närvaro och aktivitet, skolornas organisering av ämnet samt undervisningens utformning. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2010.
 4. Regeringsbeslut den 22 januari 2009 (U2009/312/S) med uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2010. Uppdraget ändras på så sätt att den del av uppdraget som avser kursplaner för den obligatoriska särskolan ska redovisas senast den 1 oktober 2010. Uppdraget ändras vidare på så sätt att myndigheten inom ramen för arbetet ska betona vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Uppdraget förtydligas genom att det centrala innehållet i slutet av årskurs 3, i likhet med kunskapskraven, ska avse de samhälls- och naturorienterande ämnesgrupperna. Uppdraget ändras vidare på så sätt att myndigheten ska ta fram kunskapskrav för teckenspråk för årskurs 4 i specialskolan.

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Regeringsbeslut den 19 januari 2006 (U2006/349/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. Myndigheten ska årligen inhämta underlag från avtalsparten för att i sin årsredovisning redovisa arbetet med kvalitetsutmärkelsen, dess effekter på utvecklings- och kvalitetsarbetet samt kostnaderna för arbetet.
 2. Regeringsbeslut den 15 februari 2007 (U2007/1205/S) med uppdrag att under tre år utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Verket ska i årsredovisningarna beskriva hur projektet fortlöper.
 3. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2645/S) med uppdrag att förbereda införandet av obligatoriska nationella ämnesprov.
 4. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en befattningsutbildning för rektorer och motsvarande. Utbildningen ska upphandlas av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda viss examina.
 5. Regeringsbeslut den 15 maj 2008 (U2007/7851/S och U2007/7852/S) med utvidgat uppdrag om utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 november 2010.
 6. Regeringsbeslut den 29 maj 2008 (U2008/3937/S) med uppdrag att genomföra olika insatser för att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Insatserna ska genomföras under 2008-2010. Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen.
 7. Regeringsbeslut den 9 juni 2008 (U2008/4179/S) med uppdrag att revidera tidigare allmänna råd om den individuella utvecklingsplanen, följa upp skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och utvärdera införandet av skriftliga omdömen. Uppföljningen och utvärderingen ska redovisas senast den 1 mars 2010.
 8. Regeringsbeslut den 21 augusti 2008 (U2008/5235/S) med uppdrag om samlade insatser för språk-, läs- och skrivutveckling. Uppdraget ersätter uppdraget om att inom myndigheten bygga upp ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9475/S) och uppdraget om att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling (U2005/9476/S). Myndigheten ska redovisa uppnådda resultat i årsredovisningen för 2009. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 augusti 2010.
 9. Regeringsbeslut den 4 september 2008 (U2008/5625/S) med uppdrag att sprida information till skolhuvudmännen och andra berörda om förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. Skolverket ska också årligen redovisa arbetet med statsbidraget.
 10. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S). Skolverket ska även ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den tidigare Kommittén för ett europeiskt skoldatanät – EUN (U1997:06) hade i uppdrag att samordna.
 11. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8186/SV) med uppdrag att förbereda insatser med anledning av regeringens planerade satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
 12. Regeringsbeslut den 18 december 2008 (M2008/4821/H) med uppdrag att införa och redovisa miljöledningsarbete. Uppdraget ska med början 2010 redovisas årligen, senast den 22 februari.   
 13. Regeringsbeslut den 19 februari 2009 (U2009/914/G) med uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2011. Uppdraget ersätter regeringens tidigare uppdrag om kvalitetshöjande utvecklingsinsatser inom matematikundervisningen (U2006/564/G). Erfarenheterna från det tidigare uppdraget ska dock beaktas vid slutredovisningen.
 14. Regeringsbeslut den 2 april 2009 (U2009/2216/S) med uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan. Uppdraget ska redovisas årligen.
 15. Regeringsbeslut den 29 april 2009 (U2009/1695/S) om förlängd tid för redovisning av uppdraget om att implementera förändringar i grundskoleförordningen (1994:1194) om den individuella utvecklingsplanen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2010.
 16. Regeringsbeslut den 29 april 2009 (U2009/2848/S) med uppdrag om skolans värdegrund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2011.
 17. Regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/959/IU) med uppdrag rörande försöksverksamhet med sfi-bonus. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 maj 2012.
 18. Regeringsbeslut den 17 september 2009 (U2009/5399/G) med uppdrag att inrätta nationella råd för yrkesprogrammen. En första återrapportering av uppdraget ska göras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2010 och därefter årligen.
 19. Regeringsbeslut den 1 oktober 2009 (U2009/2114/G och U2009/5688/G) med uppdrag om examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2010.
 20. Regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (U2009/6158/SV) med uppdrag om uppdragsutbildning för vissa uppsagda personer inom fordonsindustrin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2010.
 21. Regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (U2009/6159/SV) med uppdrag att förbereda insatser med anledning av en planerad utökning av platser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
 22. Regeringsbeslut den 26 november 2009 (U2009/6853/G) med uppdrag avseende gymnasieskolans teknikprogram. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2010.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 15 mars 2007 att inrätta ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa (S2006/2020/HS [slutlig], S2007/2699/HS [delvis]).
 2. Skolverket ska samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) med inriktning mot yrkeslärare (U2005/5631/BIA). Utvärderingen ska lämnas senast den 1 juni 2010. 
 3. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera satsningen avseende fortbildning av lärare enligt regeringsbeslut den 24 januari 2008 (U2008/450/S). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2010.    
 4. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd om regeringens satsning Skapande skola.
 5. Skolverket ska samråda med Statskontoret i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 23 april 2009 om ersättning för elever i specialskolan och gymnasieutbildning för funktionshindrade (U2009/2700/S). Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2010.
 6. Skolverket ska samråda med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 7 maj 2009 om utvärdering av försöksverksamhet med sfi-bonus (IJ2009/960/IU). Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.
 7. Skolverket ska samråda med Statens folkhälsoinstitut i dess uppdrag angående alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande åtgärder i skolan (S2008/4700/FH och S2008/8599/FH, delvis). I genomförandet av uppdraget ska de områden som lyfts fram för skolan i regeringens åtgärdsprogram för ANDT - arbetet för 2010 vara vägledande. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011.
 8. Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska skolmyndigheten i dess uppdrag om fysisk tillgänglighet (U2009/4876/S). Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2010.
 9. Skolverket ska samverka med Högskoleverket inom ramen för dess uppdrag om metodutvecklingsarbete av bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.
 10. Skolverket ska samråda med Statens skolinspektion i syfte att underlätta Skolinspektionens genomförande av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov (U2009/4877/G).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk314 311
ap.1Statens skolverk (ram)314 311

1:5

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk896 942
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)550 000
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)16 400
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)330 542
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet9 557
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)9 557

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medlen ska användas till utvecklingsarbete och kompetensutveckling.Medel ska även användas till:

 • att finansiera produktion av bl.a. utbildningsprogram vid Sveriges Utbildningsradio AB,
 • internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,
 • internationella studier och kostnader för nationella experter,
 • stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige, 
 • kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se och den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus, och
 • utformning och fastställande av nationella prov i svenskundervisning för invandrare.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci.

Högst 350 000 000 kronor får användas till bidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Av beloppet får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader och uppföljning.

Högst 25 000 000 kronor får användas till bidrag för handledarutbildning enligt förordningen (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning och för produktion av material om handledarutbildning. Av beloppet får högst 500 000 kronor användas för produktion av material och för administration av bidraget.

500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik. 4 500 000 kronor ska betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Myndigheten ska fördela högst 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten om befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får myndigheten belasta anslagsposten med högst 108 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

För utgifter i enlighet med myndighetens uppdrag att främja entreprenörskap inom ramen för regeringens strategi för entreprenörskap i skolan får myndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra olika insatser för att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik (U2008/3937/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 500 000 kronor.

För utgifter dels för arbetet med Tema Modersmål, dels för att stödja produktion av läromedel avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor. I arbetet med Tema Modersmål ska Skolverket särskilt sträva efter att stödja de nationella minoritetsspråken.

För utgifter i enlighet med uppdraget att inrätta nationella råd för yrkesprogrammen (U2009/5399/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas till:

 • bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor får myndigheten belasta anslagsposten med högst 40 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan under tre år (U2007/1205/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2008/8180/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.  

Skolverket ska i enlighet med regeringsbeslutet i ärende U2006/9882/S efter rekvisition betala 1 350 000 kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten från anslagsposten.

För utgifter i samband med deltagande i det europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 90 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utforma yrkestävlingar på skolnivå får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik (U/2009/914/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 175 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) att vara förmedlingsorgan för förvaltningspartnerskap (U2009/7226/IS) ska Skolverket efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till IPK . 

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket om skolans värdegrund (U2009/2848/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 1 800 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket om examensmål och ämnesplaner för gymnaiseskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 24 000 000 kronor. 

För utgifter i enlighet med uppdrag till Skolverket om gymnasieskolans teknikprogram (U2009/6853/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

1:6

Särskilda insatser inom utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk197 460
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)197 460

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2010 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2010 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2010Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4615 027 000
Kristianstads kommun4715 354 000
Stockholms kommun3712 087 000
Umeå kommun248 542 000
 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantal och totalt verksamhetsstöd för 2010 ska uppgå till 450 elever respektive 114 796 000 kronor, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2010 ska uppgå till 5 132 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.
Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m.

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 000 000 kronor för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

1:8

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk152 112
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)20 846
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)131 266

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning ska ske under månaderna februari och september 2010, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 201 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 596 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 298 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 052 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst,
 • 8 719 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2010 utgöra 1 000 000 kronor respektive 22 900 kronor. Statsbidrag ska lämnas med grundbidrag och ett bidrag per elev till Göteborgs, Piteå och Stockholms kommuner. Till Malmö kommun ska 568 000 kronor utbetalas i februari månad.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas till följande ändamål.

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2010 utgöra 74 700 kronor respektive 53 300 kronor per årselevplats.

Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2010 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) ska det belopp som avses i ovan nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som föreskrivits med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 43 900 kronor per 800 verksamhetspoäng.

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal ska för bidragsåret 2010 utgöra beträffande 4 § 74 500 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) ska det belopp som avses i 4 § i nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal ska för bidragsåret 2010 utgöra 53 300 kronor, respektive 14 500 kronor per elev i gymnasieutbildning och 11 500 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2010 utgöra 37 400 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk96 401
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)94 721
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 680
Disponeras av Svenska institutet762
ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)762

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2010 utgöra 12 509 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2010 utgöra 12 509 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2010 utgöra 12 509 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning ska av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska utbetalas från denna anslagspost.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av Skolverket anställd personal vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som genomförts.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 630 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen ska utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2010 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen Sverigekontakt ska senast den 1 februari 2010 lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för användningen av tilldelade medel och resultat av verksamheten för budgetåret 2009. En redogörelse ska även lämnas för kännedom till Skolverket och Svenska institutet.

Svenska institutet ska senast den 1 mars 2010 lämna budgeteringsunderlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) för Riksföreningen Sverigekontakt.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 263 500
ap.1Fortbildning av lärare och förskolepersonal (ram)1 063 500
ap.2Fortbildning av förskolepersonal (ram)200 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal

Bidrag lämnas enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2007/3168/S, U2007/6066/G, 2007/6310/G och U2007/7558/SV).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 100 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av insatserna för lärarfortbildning. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.2 Fortbildning av förskolepersonal

Bidrag lämnas enligt förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2009/2216/S).

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 3 000 000 kronor för verkets kostnad för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna för förskolepersonal. Kostnaderna ska särredovisas. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

1:11

Förstärkning av basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk500 022
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)500 022

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Bidrag lämnas enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket under 2010 disponera högst 1 000 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information, administration och uppföljning. Dessa kostnader ska särredovisas.

Skolverket får dessutom belasta anslagsposten med ytterligare 500 000 kronor för utgifter enligt uppdraget till myndigheten att låta utvärdera den verksamhet som bedrivs i enlighet med förordningen om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 119 483
ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)9 128
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (ram)149 485
ap.8Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux (ram)907 870
ap.13Statsbidragshantering yrkesvux (ram)3 000
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)50 000

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 489 000 kronor ska utbetalas till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under mars och oktober 2010 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 8 639 000 kronor ska utbetalas till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och ska avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Skolverket ska, utan rekvisition, utbetala 149 485 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som bidrag för verksamheten. Bidraget ska avse studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m. 

Förarutbildningar för vuxna har tidigare bedrivits som påbyggnadsutbildningar med statsbidrag. Påbyggnadsutbildningarna upphör 2009 och mot den bakgrunden ges möjligheten för de kommuner som är villiga att anordna utbildningar att ansöka om statsbidrag för förarutbildning som bedrivs enligt kursplan som fastställs av Skolverket. 

ap.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

ap.13 Statsbidragshantering yrkesvux

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration och övrig handläggning av bidrag enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.19 4293 %0
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.316 7853 %0
ap.44923 %0
ap.523 %0
ap.99 91686 3000
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.25 9243 %0
1:7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.10Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
ap.16253 %0
ap.23 9383 %0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 8923 %0
ap.203 %0
ap.4233 %0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.131 905Inget0
ap.26 000142 0000
1:11 Förstärkning av basfärdigheter
ap.103 %0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.832 0843 %0
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1ram
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.3125 00070 000
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1600 000600 000
2011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 622
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2526 443
2010-02-2526 443
2010-03-2526 443
2010-04-2526 443
2010-05-2526 443
2010-06-2526 443
2010-07-2526 443
2010-08-2526 443
2010-09-2526 443
2010-10-2526 443
2010-11-2526 443
2010-12-2526 438
Summa317 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk
1:15 ap.13Statsbidragshantering yrkesvux
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Karin Edholm
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten
Socialdepartementet, enheten för sociala tjänster
Socialdepartementet, enheten för hälso- och sjukvård
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Jordbruksdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Miljödepartementet, enheten för hållbar utveckling
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för integration och urban utveckling
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, jämställdhetsenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ungdoms- och folkrörelseenheten
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Svenska institutet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Diskrimineringsombudsmannen
Ungdomsstyrelsen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Landstinget i Södermanlands län
Grennaskolan Riksinternat
Lundsbergs skola
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: