Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:47

2009-12-17
U2009/7242/SAM/SV
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål inom utgiftsområde 15
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket29 000
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)29 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande med funktionshinder i form av läshandikapp och utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för räntor och amortering av lån som har upptagits i Riksgäldskontoret i samband med det projekt som bedrivits för att utveckla en talboksproduktion baserad på inläsning genom s.k. talsyntes, till den del dessa utgifter inte har finansierats med de medel som för 2005 tilldelats under anslag 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ap. 18 Utveckling av talböcker, och redovisats som oförbrukade bidrag hos Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 450Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.17 0006 50002012
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2010 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 7 000 000 kronor under 2011. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Britt-Marie Jarnhammar
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket