Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2009-10-08
S2009/7598/SK
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. FAS ska redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra vetenskaplig kvalitet och relevans i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra relevanta aktörers utvärdering av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

2. FAS ska redovisa:

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet

- i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden inom rådets ämnesområden

3. FAS ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år

- hur årets beviljade stöd fördelat sig mellan olika stödformer

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för FAS och per huvudområde. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

4. FAS ska redovisa:

- motiven och kostnaderna för samt nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationer som rådet deltar i,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

5. FAS ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

6. FAS ska redovisa insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) med förbehåll för riksdagens ställningstagande.

Övrigt

1. FAS ska redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor  

2. FAS ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

Jämställdhet

FAS ska redovisa:

- insatser för att främja jämställdhet mellan könen och för att diskriminering på grund av kön inte ska förekomma,

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Forskningsinformation

FAS ska redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskningm samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterats andra aktörers insatser

Prognos

3. FAS ska redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009

3

Uppdrag

Samordningsansvar

FAS ska svara för samordning av forskning om barn och ungdomar, däribland forskning om barns hälsa. Rådet ska även svara för samordning av forskning om äldre, handikapp, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning samt internationell migration och etniska relationer (IMER). FAS ska i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen

Stöd till forskning om kvinnors hälsa

FAS ska lämna ekonomiskt stöd till forskning om kvinnors hälsa. Stödet ska ha en bred ansats inom både medicinområdet och rådets övriga ämnesområden samt omfatta såväl unga som gamla. För detta ändamål får FAS disponera en anslagspost i regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. I redovisningen av uppdraget ska FAS förutom kostnadsredovisning också redovisa forskningens omfattning och inriktning.

Elöverkänslighet

FAS ska bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag ska rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap24 260
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ram)24 260

8:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap392 275
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ram)392 275

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Med förbehåll för riksdagens kommande ställningstagande med anledning av regeringens forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska FAS använda minst:

- 15 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika och tobak

- 12 500 000 kronor för arbetslivsforskning

FAS ska utbetala 20 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för genomförandet av satsningen på vårdvetenskap (Prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation). Medlen ska utbetalas till anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.17283 %0
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.111 7683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.1758 000400 000358 0002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2534 712
2009-02-2534 712
2009-03-2534 712
2009-04-2534 712
2009-05-2534 712
2009-06-2534 712
2009-07-2534 712
2009-08-2534 712
2009-09-2534 712
2009-10-2534 712
2009-11-2534 712
2009-12-2534 703
Summa416 535
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
8:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Elisabeth White
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Justitiedepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Kulturutskottet
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Försäkringskassan
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Ungdomsstyrelsen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen