Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2009-10-15
Ku2009/1863/KT
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksarkivet och landsarkiven
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets och landsarkivens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Riksarkivet och landsarkiven och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Riksarkivet och landsarkiven ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1179). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Nationella samarbetsprojekt

Riksarkivet ska redovisa omfattningen av och inriktningen på viktigare nationella samarbetsprojekt i vilka man deltar.

Svenskt biografiskt lexikon

Målet är att med bibehållen vetenskaplig kvalitet ge ut minst ett band av publikationen Svenskt biografiskt lexikon var tredje år.

Prognoser 2009-2012

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

3

Uppdrag

Arkivväsendets organisation

Riksarkivet ska lämna förslag till hur de statliga arkivmyndigheternas organisation och uppgiftsfördelning kan utvecklas för att främja större enhetlighet, flexibilitet och samordning inom det statliga arkivväsendet.

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2009.

Mediakonverteringscentrum

Riksarkivet ska göra en översyn av verksamheten vid avdelningen Mediakonverteringscentrum (MKC) för att ta fram en långsiktig strategi för verksamhetens utveckling. Riksarkivet ska därvid

 • bedöma den långsiktiga efterfrågan av storskalig skanning av arkivmaterial inom staten och möjligheterna att bedriva verksamheten som en helt avgiftsbelagd verksamhet inom Riksarkivet,
 • bedöma förutsättningarna för andra finansieringsformer, framtida verksamhetsinriktning och organisation.

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2009.

EU:s strukturfondsprogram

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till regeringen (Kulturdepartemenet) senast den 15 augusti 2009. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Riksarkivet ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar.

Riksarkivet ska senast den 2 juli 2009, för perioden den 1 januari 2008 - den 30 juni 2009, redovisa till regeringen (Näringsdepartementet) 

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,
 • resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin.

Riksarkivet ska i årsredovisningen för 2009 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.

Riksarkivet ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

6:1

Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet330 323
ap.1Riksarkivet och landsarkiven (ram)330 323

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 11 951 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Av anslaget får högst 10 000 000 användas för verksamheten vid Svensk arkivinformation (SVAR).

6:2

Bidrag till regional arkivverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet6 228
ap.1Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)6 228

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2009.

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet ska fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

Riksarkivet ska i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet ska lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2008

28:23

Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)

Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon0
ap.1Svenskt biografiskt lexikon (ram)0
Disponeras av Riksarkivet0
ap.2Sv biogr lexikon - del till Riksarkivet (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:1 Riksarkivet och landsarkiven
ap.19 910Allt2 475
6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.103 %0
28:23 (2008) Svenskt biografiskt lexikon
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:23 (2008) Svenskt biografiskt lexikon
28:23 ap.1 (2008)28:23 ap.2 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)164 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)42 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-0282 581
2009-03-2082 581
2009-06-2282 581
2009-06-25-2 475
2009-09-2182 580
Summa327 848
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Riksarkivet och landsarkiven

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Museitjänster-14 457-1 50020 72024 525-3 805-19 762
Svensk arkivinformation (SVAR)000000
Uppdragsverksamhet, skanning013218 40018 147253385
Summa-14 457-1 36839 12042 672-3 552-19 377
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Svensk arkivinformation (SVAR)-10 952-1 40021 00021 0000-12 352
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster ska utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt i sin helhet ska finansieras med avgiftsintäkter.

Resultatet av Svensk arkivinformations verksamhet ska särredovisas i årsredovisningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet ska i årsredovisningen för 2009 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Riksarkivet och landsarkiven tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av de totala intäkterna.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jakob Kihlberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket