Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2009-11-26
N2009/8972/E
N2009/8907/KLS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:8, 1:9, 1:10 och 1:11 inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11, anslaget 1:10, anslaget 1:9 och anslaget 1:8 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 21, bet. 2008:09:NU3, rskr. 2008/09:100).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket300 000
ap.1Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (ram)300 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.

Högst 14 000 000 kronor får användas för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

1:9

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket280 500
ap.1Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (ram)280 500

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

A:slagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

Boverket får använda högst 7 000 000 kronor för att täcka programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

Anslaget får användas för att betala ut stöd som beslutats för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.

Myndigheten får med undantag av 20 a § Anslagsförordningen (1996:1189) och med stöd av anvisat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande 300 miljoner kronor.

1:10

Stöd för installation av solvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket24 000
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)24 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme, förordningen (2006:1028) om stöd av installation av solvärme i kommersiella lokaler samt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Boverket får använda högst 810 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

1:11

Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (Ramanslag)

Disponeras av Boverket80 000
ap.1Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (ram)80 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus

Anslaget får användas för stöd till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus och biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus enligt förordningen (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i småhus.

Boverket får använda högst 1 500 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.10Allt0
1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
ap.10Allt0
1:10 Stöd för installation av solvärme
ap.10Allt0
1:11 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
ap.100
2011
1:10 Stöd för installation av solvärme
ap.122 00022 000
2011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Likalydande till

Statens energimyndighet
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet A, Bo och Mk
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Skatteverket