Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2009-09-03
Fi2009/3815
Länsstyrelsen i Västmanlands län
V. Ringvägen 1
721 86 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelsen i Västmanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västmanlands läns verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Länsstyrelsen i Västmanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr