Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2009-09-17
N2009/6853/MK
Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Serviceåtagande

Bolagsverket ska i ett serviceåtagande på sin webbplats ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Redovisningen av prognoserna ska ske
- 19 januari
- 26 februari
- 7 maj
- 30 juli
- 29 oktober.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Bolagsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (från den 1 april 2009 Tillväxtverket) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket7 952
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)7 952

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket ska ge ersättning till de likvidatorer som verket utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat en annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning ska endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.13983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Bolagsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.13 668
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)99 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar008 5758 57500
Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser-50 2362 500395 000390 0005 000-42 736
Summa-50 2362 500403 575398 5755 000-42 736
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet Bolagsverket bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten som grundas på beslut av internationell organisation ska samråd med Ekonomistyrningssverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar25290075 60075 60000
Stämpelskatt934100195 000195 00000
Summa00270 600270 60000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Sofie Lagerstedt
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA
Finansdepartementet/OFA SF
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket