Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2009-09-17
Fö2009/1839/SUND
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119, prop. 2008/09:99, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt ska genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser.

Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen ska även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier samt en jämförelse över resursåtgång från tidigare år. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen av försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

2. Teknisk signalspaning

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga till territoriell integritet och internationella insatser.

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras.

3. Kryptologi

Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven avseende kryptologi.

Återrapportering

Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras.

4. Stöd vid internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens internationella insatser och ha en kompetens som omfattar hela signalunderrättelsekedjan. Kompetensen ska användas för att stödja bl.a. Försvarsmaktens underrättelseförband och förband med motsvarande kompetens. Under 2009 ska det finnas ett särskilt stöd inriktat mot att stödja den svenska insatsen i Afghanistan (ISAF) på taktisk nivå.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader för dessa. Myndigheten ska särskilt redovisa hur de 20 miljoner kronor som tillförts 2009 för att stärka förmågan att stödja Försvarsmakten har använts och hur denna anslagsökning utvecklat stödet till insatsen i Afghanistan.

5. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

6. IT-relaterade hot

Försvarets radioanstalt ska redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål ska redovisas.

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts, den bedömda samlade effekten av dessa samt kostnader och intäkter.

7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren ska bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

  • God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.
  • Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.
  • Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål ska kommenteras. Av redovisningen ska framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren ska redovisas.

8. Prognoser

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2009-2012 i statsredovisningssystemet vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Prognoser ska lämnas senast

  • 19 januari
  • 26 februari
  • 7 maj
  • 30 juli
  • 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

9. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

10. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i två tabeller redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Den första tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Den andra tabellen ska visa könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellerna ska kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras.

11. Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009

Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

3

Uppdrag

Inordnande av verksamhet

Försvarets radioanstalt ska den 1 januari 2009 i myndigheten inordna den signalskyddsverksamhet som Krisberedskapsmyndigheten tidigare bedrivit i Sollefteå. Verksamheten ska även fortsatt bedrivas i Sollefteå.

Förmåga till stöd till internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska efter samråd med Försvarsmakten och i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur man inom de ekonomiska ramar som framgår av budgetpropositionen för 2009 kan stärka förmågan att stödja Försvarsmakten i samband med internationella insatser. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 maj 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt647 822
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)647 822

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt ska efter rekvisition utbetala högst 1 000 000 kronor till Datainspektionen för kostnader för genomförandet av regeringens uppdrag om integritetsskydd i samband med signalspaning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.119 3363 %8 846
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)392 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)59 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2553 710
2009-02-2553 710
2009-03-2553 710
2009-04-2553 710
2009-05-2553 710
2009-06-2544 864
2009-07-2554 260
2009-08-2554 260
2009-09-2554 260
2009-10-2554 260
2009-11-2554 260
2009-12-2554 262
Summa638 976
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-5107 2937 242510
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-2603 2503 224260
Summa-77010 54310 466770
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stöd med utveckling av system och metodik m.m. samt uppdrag för att genomföra IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal.

Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

Avgiftsintäkter som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.   

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mattias Broman
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO, Å
Försvarsdepartementet, RS, EPS, SUND, MIL, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Datainspektionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarets underrättelsenämnd
Signalspaningsnämnden
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund