Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2009-08-27
Ku2009/1544/KV
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1290). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Talboksverksamhet

Målet är att produktionen och förvärven av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige.

Återrapportering talboksverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • produktion och förvärv av talböcker samt genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal låntagare,
 • utlåning.

Punktskriftsverksamhet

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Återrapportering punktskriftsverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • antal producerade och förvärvade punktskriftsböcker,
 • antal sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
 • åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,
 • tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Studielitteraturverksamhet

Målet är att högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.

Återrapportering studielitteraturverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:

 • antal låntagare,
 • produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
 • utlåning,
 • genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa hur man samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgången till anpassade läromedel.

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009-2012

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 1:5 ska ha samma struktur som återrapporteringen för Studielitteraturverksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Strömmande läsning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i samråd med Post- och telestyrelsen fortsätta bredbandsförsöken med strömmande läsning, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175). En slutredovisning ska lämnas senast den 30 april 2009.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen ska överenskomma hur kostnaderna för försöket ska regleras.

Resursbibliotek för döva i Örebro

Talboks och punktskriftsbiblioteket ska i samverkan med Resursbibliotek för döva i Örebro förbättra den nationella spridningen av teckenspråkig litteratur, med särskilt fokus på tillgänglighet för barn och unga. En slutredovisning ska lämnas senast den 31 december 2009 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Samverkan med Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Taltidningsnämnden fick den 31 januari 2008 i uppdrag av regeringen att identifiera möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheterna. Taltidningsnämnden fick därutöver uppdraget att se över sin verksamhet. Uppdragen redovisades den 12 november 2008 genom två rapporter som överlämnades till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet. Myndigheterna ska under 2009 fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna. Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:3

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket71 749
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)71 749

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.13 5873 %174
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 5002 0002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 173
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-255 979
2009-02-255 979
2009-03-255 979
2009-04-255 979
2009-05-255 979
2009-06-255 805
2009-07-255 979
2009-08-255 979
2009-09-255 979
2009-10-255 979
2009-11-255 979
2009-12-255 980
Summa71 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 98001 9801 980
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Rebecka Randler
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/ST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Taltidningsnämnden
Resursbibliotek för döva, Örebro kommun (stadsbiblioteket)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning