Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2009-07-09
Fi2009/4592 (delvis)
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksgäldskontoret
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147, prop. 2008/09:1, utg.omr. 26, bet. 2008/09:FiU4, rskr. 2008/09:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver de instruktionsenliga uppgifterna och vad som framgår av riktlinjer för statsskuldens förvaltning för 2009 gäller följande för Riksgäldskontoret:

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens internbank

Mål

1. Lån till och placeringar hos statliga myndigheter och vissa bolag ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.  

2. Det statliga betalningssystemet ska tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.  

3. Likviditetsstyrningen i staten ska utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.  

4. Servicen till myndigheterna ska vara god.  

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning ska redovisas.  

2. Redovisning av uppnådda förbättringar ska ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.  

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service ska redovisas.  

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder ska redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.  

5. Riksgäldskontoret ska halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen ska indelas efter vilken paragraf (20 och 21 §§ alternativt 23 §) i lagen (1996:1059) om statsbudgeten som riksdagen och regeringen har bemyndigat finansieringen. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2009.

Garantier och krediter

Mål

1. Riksgäldskontoret ska bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det ska ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.  

2. Kostnaderna för verksamheten ska motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det ska ske genom att avgiftssättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. Riksgäldskontoret ska aktivt arbeta för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret ska fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.  

Återrapportering

1. Riksgäldskontoret ska övervaka riskerna i de garantier och krediter som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.  

2. Verksamhetens ekonomiska resultat ska redovisas och faktorer som påverkar utfallet ska analyseras i årsredovisning och delårsrapport.  

3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter ska rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.  

Riskhantering

Mål 

Riksgäldskontoret ska i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå marknadspraxis. Riksgäldskontoret ska se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering 

Graden av måluppfyllelse ska redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål ska orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Utgiftsprognoser

1. Riksgäldskontoret ska redovisa utgiftsprognoser för 2009−2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

2. Riksgäldskontoret ska redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl:s in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska även innehålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Samtliga prognoser ska innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år redovisas och förklaras. Prognoserna lämnas till regeringen den 30 januari, 9 mars, 20 maj, 5 augusti och 11 november 2009 samt på särskild begäran av Finansdepartementet.

3. Riksgäldskontoret ska redovisa utfallet för 2008 samt det första halvåret 2009 avseende provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Utfallet ska redovisas för de olika typerna av provisionskostnader. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 30 juli 2009.

3

Uppdrag

1. Riksgäldskontoret ska till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier (inklusive garantier till internationella finansiella institutioner) och krediter. Redovisningen ska omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget ska stämmas av med Ekonomistyrningsverket och lämnas senast den 15 mars 2009.

2. Om Riksgäldskontoret, i egenskap av stödmyndighet, har aktiva åtaganden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, ska dessa redovisas kvartalsvis till regeringen. Riksgäldskontoret ska dessutom redovisa till regeringen när åtgärder som har större ekonomisk betydelse planeras och vidtas enligt lagen, detta avseende typ av åtgärder, omfattning och förväntade effekter på stabilitetsfonden.

3. Riksgäldskontoret ska till Lotteriinspektionen lämna de uppgifter som behövs för Lotteriinspektionens kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs inom ramen för svenska statens premieobligationslån.

4. Riksgäldskontoret ges i uppdrag att upphandla ramavtal avseende kortlösning för utbetalningar (s.k. prepaidkort), utöver vad som anges i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning, även till kommuner och landsting. Uppdraget preciseras i bilaga.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret296 078
ap.1Förvaltningskostnader (ram)296 078
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för att bidra med högst 62 500 EUR till den årliga konferens som Eurofi (The Eurofi association established in Parisunder the law of the 1.st July 1901 governing non-profit associations) avser att arrangera i anslutning till mötet med EU:s finans- och ekonomiministrar i Göteborg under hösten 2009.

ap.2 Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition

Anslagsposten får användas för kommande utvärderingar av statsskuldsförvaltningen.

ap.3 Regeringens disposition

Anslagsposten får användas för att vid särskilt behov täcka ökade administrationskostnader i samband med eventuella ersättningsfall under 2009.

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret650
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)650

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret33 700 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)33 700 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

1:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret160 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)160 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

1:5

Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret1 000
ap.1Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. (ram)1 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2007

2:2

Insättningsgarantinämnden (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Regeringens disposition

Anslagsposten får användas för att vid särskilt behov täcka ökade administrationskostnader i samband med eventuella ersättningsfall under 2009.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Budgetår 2008

92:4

Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.2Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. - till RGK:s disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.18 882Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.220Allt0
2:2 (2007) Insättningsgarantinämnden
ap.2 (2007)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Räntor på statsskulden
ap.13 370 000Inget0
1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.116 000Inget0
1:5 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.
ap.10Allt0
92:4 (2008) Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.
ap.2 (2008)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
2:4 ap.21:14 ap.1250
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
2:2 (2007) Insättningsgarantinämnden
ap.3 (2007)ram

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagstyp
92:5 (2008) Tillskott till stabilitetsfonden
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)29 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter:

1. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.

2. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

För insättningsgaranti- och investerarskyddsverksamheten gäller:
Enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får Riksgäldskontoret, i egenskap av garantimyndighet, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, låna medel (i Riksgäldskontoret). På motsvarande sätt kan, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, medel lånas (i Riksgäldskontoret) om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet. För verksamheten gäller därmed följande krediter:

3. En obegränsad kredit för verksamheten med insättningsgarantin.

4. En obegränsad kredit för verksamheten med investerarskyddet.

För verksamheten enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut gäller:

5. En obegränsad kredit om medlen i stabilitetsfonden inte räcker för att betala ut stöd.

Stabilitetsfonden

Riksgäldskontorets förvaltningskostnader i egenskap av stödmyndighet får maximalt uppgå till 47,7 miljoner kronor, vilka ska tas från stabilitetsfonden. För Prövningsnämndens utgifter får maximalt 0,5 miljoner kronor användas. Skälig ersättning till god man ska belasta fonden.

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2524 673
2009-02-2524 673
2009-03-2524 673
2009-04-2524 673
2009-05-2524 673
2009-06-2524 673
2009-07-2524 673
2009-08-2524 673
2009-09-2524 673
2009-10-2524 673
2009-11-2524 673
2009-12-2524 675
Summa296 078
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Garantier
Offentligrättslig verksamhet149 58991 000117 000325 000-208 00032 589
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. Riksgäldskontorets garantiverksamhet ska finansieras med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar ska reserveras på därför avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

2. Riksgäldskontorets arbete med lån med kreditrisk ska finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För dessa lån ska kreditriskavgiften (exklusive administrativa kostnader) reserveras på räntebärande konto och disponeras för att täcka utebliven amortering och ränta på utgivna lån. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut ska den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Statens internbank2557005 0005 00000
Insättningsgaranti och investerarskydd25520-5 45611 40010 0001 400-4 056
Summa0-5 45616 40015 0001 400-4 056
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens internbank

1. Riksgäldskontorets avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) ska föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

Insättningsgaranti och investerarskydd

1. Riksgäldskontoret ska 2009 ta in avgifter enligt 12−15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29−32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd.

2. Riksgäldskontorets utgifter för förvaltningen 2008 (anslagsutfallet) ska täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel ska i samband med att de inkommer till myndigheten betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2552, övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det som därefter kvarstår av avgifterna ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medlen ska användas för verksamhet som bedrivs inom krisberedskapsområdet och rekvireras efter överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från anslaget 2:4 Krisberedskap ap. 5, inom utgiftsområde 6.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) såvitt avser bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

3. Verksamheten med insättningsgaranti och investerarskydd samt stabilitetsfonden undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och eventuellt återbetalda avgifter för insättningsgarantin och investerarskyddet samt stabilitesfonden. Redovisningen av dessa avgifter ska i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16 och 17 §§ anslagsförordningen (1996:1189).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. I samband med Riksgäldskontorets övertagande av Venantius lån m.m. i februari 2007 uppstod en fordran på statsverket. Riksgäldskontoret ska reglera fordran på statsverket genom betalning från statens centralkonto i Riksbanken till Riksgäldskontorets checkräkning. Det sker i samma takt som de övertagna lånen förfaller till betalning. Villkoren och betalningsprofilen finns preciserade i Riksgäldskontorets regleringsbrev för 2008 bilaga 2.  

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Niclas Alsén
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksrevisionen
Riksbanken
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Finansinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Svenska Spel AB