Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2009-11-26
U2009/6446/SV
U2009/4261/SAM (slutligt)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2008/09:102, prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 15, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183, prop. 2008/09:99, utg.omr. 15, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska bidra till att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp för att uppnå att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till samt hur väl målen har uppfyllts.

I redovisningen ska även ingå handläggningstider och styckkostnad per ärende.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska bidra till att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till.  

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp för att uppnå att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till samt hur väl målen har uppfyllts.

I redovisningen ska även ingå handläggningstider och styckkostnad per ärende. 

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska bidra till att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav i större utsträckning återbetalas enligt gällande regler samt resultatet av dessa insatser.

I redovisningen ska även ingå handläggningstider per ärende och styckkostnad per ärende.

Myndigheten ska dessutom redovisa:

 • Antal ärenden där myndigheten har bevakat statens fordran vid en låntagares konkurs efter det att ärendet har lämnats för indrivning samt handläggningstid och styckkostnad per ärende. 

1.4 Expertfunktion

Myndigheten ska genom bevakning och analys av studerande kvinnors och mäns sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa: 

 • Styckkostnad per ärende. 
 • Handläggningstid per ärende.  
 • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar samt antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna ska lämnas senast: 

- den 19 januari,
- den 26 februari,
- den 7 maj,
- den 30 juli, och
- den 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget, dock inte anslaget 1:3 Hemutrustningslån, ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober 2009.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:3 Hemutrustningslån lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast vid ovan angivna datum.

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Tilläggsbidrag ska särredovisas.

För anslag 1:1 Studiehjälp m.m. ska redovisningen vid prognostillfällena innehålla en särredovisning av stöden studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. För studiebidraget ska redovisningen kompletteras med en fördelning på åldersklasserna 16, 17, 18, 19 respektive 20 år. För inackorderingstillägg ska antalet prognostiserade mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift redovisas fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer. För extra tillägg ska prognos avseende antalet mottagare av stödet, genomsnittsbelopp samt prognostiserad utgift fördelade på nu gällande inkomstklasser särredovisas.

Myndigheten ska vid prognostillfällena även redovisa antal studiestödstagare som har fått studiestöd under den föregående perioden fördelade på månad, kalenderhalvår och kalenderår. För 2009 ska även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden ska i mars och augusti 2009 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna.

1.7 Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden ska säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från detta system.  

Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.  

Återrapportering

Myndigheten ska senast den 14 augusti 2009 redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och brott mot studiestödssystemet.

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultatet av åtgärderna.  

2

Organisationsstyrning

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög.

Myndighetens servicenivå ska vara hög.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som vidtagits för att uppfylla målen samt resultatet av dessa insatser.

Myndigheten ska även redovisa:

 • Antal inkomna och besvarade anrop, antal besvarade skriftliga förfrågningar, utnyttjandefrekvensen för Talsvar och antal besök på webbplatsen samt genomsnittlig väntetid i telefonkö och svarstid för skriftliga förfrågningar. Dessutom ska en uppskattning av omfattningen av den tid då anrop inte registreras i telefonsystemet redovisas.
 • Resultatet av en kund- eller medborgarundersökning, inklusive en analys av resultatet.

Centrala studiestödsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Ett stort antal lagar och förordningar har beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937, 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Centrala studiestödsnämnden ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta arbetet med genomförandet av ett utökat elektroniskt informationsutbyte. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 april 2010 hålla följande uppgifter, samt övrig statistik som myndigheten finner lämplig för att kunna följa verksamhetens utveckling, tillgängliga i tabellform för allmänheten.

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag) 

 • Antal studerande med studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Studiehjälp för studier utomlands ska särredovisas. Antal studerande för vilka skolan har rapporterat minskad studieomfattning ska redovisas samt antal studerande för vilka myndigheten har beslutat att dra in utbetalning av studiehjälp. Utbetalda belopp fördelade på studier i Sverige och utomlands ska särredovisas.
 • Totala antalet studerande som har studiehjälp för skolformen gymnasieskola. Därutöver ska redovisningen fördelas på kommunala och fristående skolor. Av redovisningen som avser studerande med studiebidrag vid kommunala och fristående skolor ska det framgå hur många studerande som är bosatta i en annan kommun än studieorten.
 • Antal mottagare av inackorderingstillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande avståndsklasser i kilometer.
 • Antal mottagare av extra tillägg samt utbetalda belopp och ersättningsbelopp per månad fördelade på nu gällande inkomstklasser.
 • Antal studerande med Rg-bidrag samt utbetalda belopp fördelade på ålder, kön och studiestödsomfattning. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår och kalenderår. 
 • Antal överklagade beslut om extra tillägg och inackorderingstillägg och hur många beslut som helt eller delvis har ändrats av myndigheten efter omprövning.
 • Antal bifalls- respektive avslagsbeslut för inackorderingstillägg, extra tillägg och Rg-bidrag.

Studiemedel

 • Antal studerande med studiemedel samt utbetalda belopp fördelade på ålder, studiestödsomfattning och skolform. Redovisningen ska omfatta kalenderhalvår samt kalenderår. Studiemedel för studier utomlands ska särredovisas. I förekommande fall ska redovisningar av utbetalda studiemedel göras med fördelning på bidrag och bidragsnivå, tilläggsbidrag, lån, merkostnadslån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå.
 • Antal ansökningar om studiemedel, antal bifalls- respektive avslagsbeslut avseende anslaget 1:2 anslagsposterna 1 och 2.
 • Antal överklagade beslut och hur många beslut som har omprövats av myndigheten.

Återbetalning

 • Antal låntagare med kronofogdekrav samt uppgift om storleken på den obetalda fordran.
 • Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade på de olika återbetalningssystemen avseende sammanläggning av lån, överföring eller konvertering av lån samt samordnad betalning.
 • Antal ärenden om återbetalning av lån och antal bifalls- respektive avslagsbeslut fördelade i förekommande fall på de olika återbetalningssystemen samt i de fall det är möjligt även beslutsgrunden avseende nedsättning av lån, avskrivning av lån samt ny återbetalningstid.
 • Antal överklagade beslut om återbetalning av lån och återkrav samt hur många beslut som har omprövats av myndigheten.
 • Antal låntagare per återbetalningssystem. Utomlands bosatta låntagare ska särredovisas. Av redovisningen ska framgå hur många låntagare som har lån i mer än ett återbetalningssystem. Dessutom ska antal återbetalningsskyldiga redovisas.
 • Antal personer med återkrav fördelade per stödform samt beslutsgrund, vilket belopp som myndigheten krävt tillbaka, hur ofta återkravsskyldigheten efterges och de vanligaste skälen för detta samt antal återkravsskyldiga med kronofogdekrav samt storleken på den obetalda fordran per stödform.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 maj 2010 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom processerna studiehjälp och studiemedel samt för återbetalningsverksamheten. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.    

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 044 472
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 044 472

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

1:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden12 076 761
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)7 210 821
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 547 423
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)77 228
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 114 330
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)122 796
ap.2.4Studiebidrag, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (ram)233 069
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)1 938 892
ap.4Tilläggsbidrag (ram)379 625

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst 10 procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.4 Studiebidrag, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap.    9 a § studiestödsförordningen (2000:655) för studerande på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Tilldelade medel motsvarar  2 196 795 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2009. Beloppet har minskats med 257 903 000 kronor på grund av det av Försäkringskassan fastställda regleringsbeloppet för 2006 för anslagen 15 25:2 Studiemedel m.m. och 15 25:5 Bidrag till kostnader för viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 569 664
ap.1Studiemedelsräntor (ram)5 222 664
ap.2Avskrivningar (ram)347 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:1

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden408 097
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)408 097
ap.3Kombinationsutbildningar (ram)0

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

Det ackumulerade underskott som uppstod i den avgiftsfinansierade verksamhet som upphörde 2000 får täckas genom avräkning på anslagsposten. Även räntekostnad fram till avräkningstidpunkt får avräknas anslagsposten. Avräknat belopp ska särredovisas i årsredovisningen.

ap.3 Kombinationsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiv ersättning till lärosäten för genomförd utbildning enligt den upphävda förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Följande gäller i fråga om retroaktiv ersättning. Ersättningen till lärosäten uppgår till 1 075 kronor per studievecka på minst 50 procent av heltid. Antalet studieveckor utgörs av antalet beviljade studieveckor med rekryteringsbidrag för faktisk studietid som har finansierats från anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag anslagspost 3 Kombinationsutbildningar. Ersättning för den faktiska studietiden utgår också i de fall den studerande antagits enligt 7 § i den ovan nämnda förordningen, även om beslutet om bidrag därefter upphävts, eller om beslutet om bidrag enbart omfattar en inledande del av studierna.

Ersättning får lämnas inom ramen för tillgängliga medel på anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp m.m.
ap.1202 224Inget0
1:2 Studiemedel m.m.
ap.1501 269Inget0
ap.2.13 862Inget0
ap.2.2105 716Inget0
ap.2.36 140Inget0
ap.2.410 088Inget0
ap.30Inget0
ap.418 731Inget0
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1262 041Inget0
ap.216 350Inget0
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1646Inget0
ap.4.250Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:1 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.112 1833 %0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.2.1ram
ap.2.2ram
ap.3ram
25:4 (2007) Rekryteringsbidrag
ap.1 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
ap.4 (2007)ram
25:5 (2003) Vuxenstudiestöd m.m.
ap.7 (2003)ram
25:6 (2008) Bidrag vid vissa kortare studier
ap.1 (2008)ram
ap.6 (2008)ram
ap.7 (2008)ram

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)159 700 000
- varav SPECIAL159 700 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Avser studielån och hemutrustningslån

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2533 841
2009-02-2533 841
2009-03-2533 841
2009-04-2533 841
2009-05-2534 091
2009-06-2534 091
2009-07-2534 091
2009-08-2534 091
2009-09-2534 091
2009-10-2534 091
2009-11-2534 091
2009-12-2534 096
Summa408 097
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00337 0000337 000337 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser om undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har meddelats i regeringsbeslut (2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster ska avräknas mot anslaget på motsvarande sätt som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter avräknas mot anslaget.

På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Britt-Marie Jarnhammar
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statens skolverk
Myndigheten för yrkeshögskolan
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Ungdomsstyrelsen
Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: