Miljödepartementet


Regeringsbeslut
30

2009-07-16
M2009/2829/Mk
Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektions verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:Fö1, rskr. 2008/09:).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsintitut och Statens kärnkraftinspektion disponerar anslaget 34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion.

Avvecklingsmyndigheten upphör den 20 juli 2009.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion (dir. 2008:18).

Senast den 1 september 2009 ska Avvecklingsmyndigheten lämna en årsredovisning för verksamheten till och med den 20 juli 2009. Årsredovisningen lämnas samlat med slutrapporten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:2

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion9 000
ap.1Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI (ram)9 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten500
ap.4Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSM (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet500
ap.3Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition (ram)500

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.3 Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition

Anslagsposten får användas till lön och arbetsgivaravgifter för avvecklaren.

ap.4 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSM

Anslagsposten får användas till kostnader som hänför sig till Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion fram till och med den 1 september 2009.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.103 %0
ap.303 %0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.2ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion behöver inte lämna någon resultatredovisning eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas, liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och ska därför inte ha någon låneram.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Utrikesdepartementet, Enheten för global säkerhet
Utrikesdepartementet, Enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Näringsdepartementet, Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap