Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2009-06-25
U2009/4261/SAM/SV (delvis)
Myndigheten för yrkeshögskolan
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183, prop. 2008/09:99, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan68 470
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)63 470
ap.3Utvecklingsmedel (ram)5 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten föryrkeshögskolan.

ap.3 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för insatser inom valideringsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.12 144Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-07-0610 578
2009-08-0610 578
2009-09-0610 578
2009-10-0610 578
2009-11-0610 578
2009-12-0610 580
Summa63 470
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Regeringskansliet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket