Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2009-06-11
Ju2009/5008/Å
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU:1, rskr. 2008/09:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten. 

Valet till Europaparlamentet år 2009 samt förberedelserna inför de allmänna valen 2010 ska genomföras med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.

Valmyndigheten ska redovisa hur förberedelsearbetet inför samt genomförandet av valet till Europaparlamentet 2009 fortlöpt. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka informationsinsatser myndigheten genomfört.  

Valmyndigheten ska redovisa hur förberedelsearbetet inför de allmänna valen 2010 förlöpt. 

Valmyndigheten ska redovisa hur valdatasystemet förvaltats och utvecklats under 2009.

Personal

Valmyndigheten ska redovisa myndighetens insatser för att säkerställa en god personalförsörjning samt för att förebygga ohälsa.

Prognoser

Valmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

30 juli

29 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten14 389
ap.1Valmyndigheten (ram)14 389

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.14323 %48
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 439
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 199
2009-02-251 199
2009-03-251 199
2009-04-251 199
2009-05-251 199
2009-06-251 151
2009-07-251 199
2009-08-251 199
2009-09-251 199
2009-10-251 199
2009-11-251 199
2009-12-251 200
Summa14 341
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av 8 § i samma kapitel framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver ska betalning ske för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial ska partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret