Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
U2008/8481/SAM/F (delvis)
Regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättssäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal inkomna ärenden fördelat per månad,

- genomsnittlig handläggningstid, och

- antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

- avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

- kostnader för nämndens kansli och drift, och

- antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009 och 2010 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 296
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 296
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 167
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 167
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 296
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 296
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 002
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 002
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 167
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 167
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 296
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 296
Disponeras av regeringen10 016
ap.8Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut (ram)10 016

Villkor för anslag 3:9

ap.8 Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:9 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11593 %60
ap.2953 %60
ap.31593 %60
ap.42853 %60
ap.5953 %60
ap.61593 %60
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25441
2009-02-25441
2009-03-25441
2009-04-25441
2009-05-25441
2009-06-25381
2009-07-25441
2009-08-25441
2009-09-25441
2009-10-25441
2009-11-25441
2009-12-25445
Summa5 236
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25264
2009-02-25264
2009-03-25264
2009-04-25264
2009-05-25264
2009-06-25204
2009-07-25264
2009-08-25264
2009-09-25264
2009-10-25264
2009-11-25264
2009-12-25263
Summa3 107
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25441
2009-02-25441
2009-03-25441
2009-04-25441
2009-05-25441
2009-06-25381
2009-07-25441
2009-08-25441
2009-09-25441
2009-10-25441
2009-11-25441
2009-12-25445
Summa5 236
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25834
2009-02-25834
2009-03-25834
2009-04-25834
2009-05-25834
2009-06-25774
2009-07-25834
2009-08-25834
2009-09-25834
2009-10-25834
2009-11-25834
2009-12-25828
Summa9 942
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25264
2009-02-25264
2009-03-25264
2009-04-25264
2009-05-25264
2009-06-25204
2009-07-25264
2009-08-25264
2009-09-25264
2009-10-25264
2009-11-25264
2009-12-25263
Summa3 107
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25441
2009-02-25441
2009-03-25441
2009-04-25441
2009-05-25441
2009-06-25381
2009-07-25441
2009-08-25441
2009-09-25441
2009-10-25441
2009-11-25441
2009-12-25445
Summa5 236
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590-8 33642 60042 6000-8 336
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Vetenskapsrådet